Xtra Hot™

Spēles Apraksts

Xtra Hot™ - screenshot

Sarindojiet karstos augļus un savāciet savus laimestus! Uzlādētie vitamīni spēlē Xtra Hot™ deluxe liks jūsu laimestiem burbuļot pāri malām! Jūs varat būtiski papildināt savas rezerves tikai ar vienu spēli. Ķersimies pie lietas!

5 izmaksas līnijas uz 5 ratiem, kā arī tikpat daudz papildu iespēju var padarīt jūs par īstenu veiksminieku! Jūsu uzdevums ir sarindot vienu un to pašu simbolu uz visiem 5 ratiem. Laimējošās kombinācijas stiepjas no kreisās puses uz labo, bet izkliedētāja simbols (zvaigzne) var atrasties jebkurā vietā uz spēles lauka.

Spēles veids
„Video slot machine”. 5 cilindri un 5 spēles līnijas. Spēles laimesta procents svārstās
no 92 % līdz 98 %.

Azartspēļu izmantojamie maksāšanas līdzekļi

Naudu spēlē var iemaksāt izmantojot lapas augšpusē redzamo pogu PAPILDINĀT, kur tiek piedāvātas dažādas maksājumu metodes. Sākumā summa nonāk jūsu spēļu kontā, no kura var veikt iemaksu spēlē.

Viena kredītpunkta vērtība: 0,01 EUR
Minimālā likme vienai spēles līnijai: 0,01 EUR
Maksimālā likme vienai spēles līnijai: 1,00 EUR
Maksimālais laimests pamatspēlē: 5 000,00 EUR
Maksimālais minēšanas (GAMBLE) laimests: 10 000,00 EUR

Spēles norises apraksts

 1. Aktīvo spēles līniju izvēle.
  Spēlētājs nevar izvēlēties aktīvo spēles līniju. Vienmēr ir aktīvas 5 spēles līnijas.

 2. Likmes summas izvēle.
  Ar „+” vai „–” pogu palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles līniju zem nosaukuma BET/LINE
  Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt pirms spēles uzsākšanas.
  Zem BET redzama kopējā gājiena likme.

 3. Cilindru aktivizēšana.
  Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež START vai AUTOPLAY poga un cilindri sāk griezties.

 4. Cilindru apstāšanās.
  Pēc 1-5 sekundēm, cilindri apstājas automātiski vai nospiežot START pogu.

 5. Laimests.
  Laimestu plāns parādīts zem pogas PAYTABLE.
  Laimējošo simbolu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi.
  Visi laimesti ir tikai uz izvēlētām līnijām, izņemot SCATTER simbolu, kurš attēlots kā “ZVAIGZNE”.
  Ja cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu.
  Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas.
  Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem.
  Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā LAST WIN un uz iegūtā laimesta līnijas. Tekošo spēles atlikumu var redzēt uz ekrāna logā CREDIT.

Spēles papildiezīmes

Ar AUTOPLAY taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku interakstīvā spēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar AUTOPLAY taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts.
Parādoties jebkurā vietā uz cilindriem “ZVAIGZNES” simboliem, tiek gūti papildus kredītpunkti. 3; 4; 5 ZVAIGZNES: spēles gājiena likme reizinās attiecīgi ar 2; 10; 50. Aizpildoties ar vienādiem „AUGĻU” simboliem 1; 2; 3; cilindram, iegūtais laimests trīskāršojas. Aizpildoties 1; 2; 3; un 4; cilindram laimests četrkāršojas, bet aizpildoties visiem pieciem cilindriem, tad laimests pieckāršojas.

Laimesta divkāršošana

Pēc laimesta pamatspēlē spēlētājs var mēģināt divkāršot iegūto laimestu nospiežot GAMBLE taustiņu.
Jāmēģina atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Maksimāli pieļaujamās minēšanas reizes ir 5, bez summas ierobežojuma. Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš RED, bet ja melno, tad jānospiež taustiņš BLACK. Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot COLLECT taustiņu, spēle tiek pārtraukta un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Spēles beigas

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts. Spēli var beigt nospiežot EXIT pogu.

Laimesta saņemšanas norise

Lai saņemtu laimestu, jāiziet no spēles, izmantojot pogu EXIT. Apmeklējiet sadaļu IZMAKSA un norādiet izmaksājamo laimesta summu, ko vēlaties pārskaitīt uz Jūsu bankas kontu.

Pretenziju izskatīšanas kārtība

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, 30 dienu laikā no pretenziju rašanās brīža ir tiesības tās iesniegt azartspēles organizētājam izmantojot e-pastu support@feniksscasino.lv vai zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 67301090.
Pretenziju azartspēļu organizētājs izskata 3 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža un paziņo savu atbildi iespējami ātrākā laikā personiski sazinoties ar pieteicēju telefoniski vai pa e-pastu.

Līdzīgas spēles Xtra Hot™

5 Line Mystery™

5 Line Mystery™

African Simba™

African Simba™

Amazing Stars

Amazing Stars

American Poker II™

American Poker II™