Wonder World™

Spēles Apraksts

Wonder World™ - screenshot

Šķipsniņa feju putekļu, kripatiņa vienradžu burvestības un diženā meistara veikli izteikts vārds “abrakadabra” – spēlē Wonder World™ nepieciešams tikai mazliet burvestības, lai tavi laimesti pieaugtu un daudzkāršotos. Izbaudi maģiju uz pieciem cilindriem – ar kripatiņu veiksmes tu gūsi lielus laimestus uz piecām spēles līnijām. “Burvis” un “Vienradzis” pabeigs tavas uzvarošās kombinācijas, savukārt ar pareizo “Zobenu” tu vari iegūt līdz pat desmit bezmaksas spēles gājieniem ar īpašu daudzkāršošanas iespēju.

Tavs mērķis ir iegūt uz spēles līnijas piecus vienādus simbolus, kas izkārtoti līdzās cits citam no kreisās puses uz labo. Tu vari iepazīties ar katras uzvarošās kombinācijas sniegtajiem laimestiem sadaļā “Laimesti” (Paytable).

Spēles veids „Video slot machine”. 5 cilindri un 10 spēles līnijas.
Spēles laimesta procents svārstās no 92 % līdz 98 %.

Azartspēļu izmantojamie maksāšanas līdzekļi

Naudu spēlē var iemaksāt, izmantojot lapas augšpusē redzamo pogu PAPILDINĀT, kur tiek piedāvātas dažādas maksājumu metodes. Sākumā summa nonāk jūsu spēļu kontā, no kura var veikt iemaksu spēlē.

Apraksts Summa
Viena kredītpunkta vērtība: 0,01 EUR
Minimālā likme vienai spēles līnijai: 0,01 EUR
Maksimālā likme vienai spēles līnijai: 2,00 EUR
Maksimālais laimests pamatspēlē: 10 000 EUR
Maksimālais minēšanas (GAMBLE) laimests: 10 000 EUR

Spēles norises apraksts

 1. Aktīvo spēles līniju izvēle.
  Aktīvās spēles līnijas spēlētājs nevar izvēlēties, vienmēr aktīvas 10 līnijas.

 2. Likmes summas izvēle.
  Ar „+” vai „–” pogu palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles līniju zem nosaukuma BET/LINE Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt pirms spēles uzsākšanas. Zem BET redzama kopējā gājiena likme.

 3. Cilindru aktivizēšana.
  Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež START vai AUTOPLAY poga un cilindri sāk griezties.

 4. Cilindru apstāšanās.
  Pēc 1-5 sekundēm, cilindri apstājas automātiski vai nospiežot START pogu.

 5. Laimests.
  Laimestu plāns parādīts zem pogas PAYTABLE. Laimējošo simbolu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi, un no labās uz kreiso pusi, izņemot brīvspēles simbolus. Visi laimesti ir tikai uz izvēlētām līnijām, izņemot brīvspēles simbolu. Ja, cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu. Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas. Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem. Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā LAST WIN un uz iegūtā laimesta līnijas. Pašreizējo spēles atlikumu var redzēt uz ekrāna logā CREDIT.

Spēles papildiezīmes

Ar „Automatic Start” taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku azartspēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar „Automatic Start” taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts. Ja uz jebkura cilindra izkrīt simbols „WILD”, tas aizvieto jebkuru citu simbolu,izņemot “BURVIS” un “ZOBENS” simbolus.

Laimesta divkāršošana

Pēc laimesta pamatspēlē un brīvspēlē spēlētājs var mēģināt divkāršot iegūto laimestu, nospiežot GAMBLE taustiņu. Jāmēģina atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Maksimāli pieļaujamās minēšanas reizes ir 5, summas ierobežojums – 10000eur. Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš RED, bet ja melno, tad jānospiež taustiņš BLACK. Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot COLLECT taustiņu, spēle tiek pārtraukta un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Papildspēles

Ja uz spēles cilindriem, 1, 3 un 5, jebkurā vietā izkrīt 3 “ZOBENS” simboli, tad spēlētājs gūst iespēju spēlēt 10 bezmaksas spēles. Ja bezmaksas spēlēs vēlreiz uzkrīt “ZOBENS” simboli, tad spēlētājs iegūst vēl 10 bezmaksas spēles. Bezmaksas spēles sākumā spēlētājam tiek dota iespēja izvēlēties kādu 1 no piedāvātajiem „ZOBENS” simboliem. Zem šiem simboliem apslēpti reizināšanas koeficienti x2 un x3, un, gūstot kādu no šiem reizināšanas koeficientiem, spēlētāja atlikušo papildspēles gājienu laimesti tiks reizināti ar šo reizināšanas koeficientu. Papildspēles notiek ar spēles likmi un līniju skaitu, kāds bijis iepriekš.

Spēles beigas

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts. Spēli var beigt nospiežot EXIT pogu.

Laimesta saņemšanas norise

Lai saņemtu laimestu, jāiziet no spēles, izmantojot pogu EXIT. Apmeklējiet sadaļu IZMAKSA un norādiet izmaksājamo laimesta summu, ko vēlaties pārskaitīt uz Jūsu bankas kontu.

Pretenziju izskatīšanas kārtība

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, 30 dienu laikā no pretenziju rašanās brīža ir tiesības tās iesniegt azartspēles organizētājam izmantojot e-pastu support@feniksscasino.lv vai zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 67301090. Pretenziju azartspēļu organizētājs izskata 3 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža un paziņo savu atbildi iespējami ātrākā laikā personiski sazinoties ar pieteicēju telefoniski vai pa e-pastu.

Līdzīgas spēles Wonder World™

5 Line Mystery™

5 Line Mystery™

African Simba™

African Simba™

American Poker II™

American Poker II™

Aztec Power™

Aztec Power™