Wild Rescue™

Spēles Apraksts

Wild Rescue™ - screenshot

Vai vēlies kļūt tīrs un balts maigajā sniegā? Tādā gadījumā spēle Wild Rescue™ ir domāta tieši tev! Mūsu bezbailīgie slēpotāji nebaidās no nevienām sacīkstēm, tādēļ uzrodas un pazūd no pieciem cilindriem, lai sniegtu nevainojamu uzvarošo kombināciju. Lūkojies pēc ledus sakustēšanās vai lavīnas, kas ļaus laimestiem ievelties tieši tavā spēles kontā.

Tavs mērķis ir iegūt piecus vienādus simbolus uz vienas no 30 uzvarošajām līnijām. Visas uzvarošās līnijas uz mūsu ledus klātajiem cilindriem stiepjas no kreisās puses uz labo; tās var izkārtoties taisnā līnijā vai arī šķērsām, proti, zigzagā. Lai gūtu uzvaru, tev jāiegūst vairāki vienādi simboli, kas izkārtojušies līdzās cits citam no kreisās puses uz labo. “Ledus sakustēšanās” papildiespējā “Reindžers” kļūst par apzeltīto nezināmo (wild) simbolu. Trīs “Helikopteri” (bonusi) palīdzēs strauji piezemēties bezmaksas spēlēs.

Spēles veids: „Video slot machine”.5 cilindri un 30 spēles līnijas.
Spēles laimesta procents svārstās: no 92 % līdz 98 %.

Azartspēļu automātā izmantojamie maksāšanas līdzekļi:

Naudu spēlē var iemaksāt, izmantojot lapas augšpusē redzamo pogu PAPILDINĀT, kur tiek piedāvātas dažādas maksājumu metodes. Sākumā summa nonāk jūsu spēļu kontā, no kura var veikt iemaksu spēlē.

Apraksts Summa
Viena kredītpunkta vērtība: 0,01 EUR
Minimālā likme vienai spēles līnijai: 0,01 EUR
Maksimālā likme vienai spēles līnijai: 0,40 EUR
Maksimālais laimests pamatspēlē: 5 000 EUR
Maksimālais minēšanas (GAMBLE) laimests: 10 000 EUR

Spēles norises apraksts:

  1. Aktīvo spēles līniju izvēle. Aktīvās spēles līnijas spēlētājs nevar izvēlēties – vienmēr ir aktīvas 30 spēles līnijas.

  2. Likmes summas izvēle. Ar „+” vai „–” pogu palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles līniju zem nosaukuma BET/LINE Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt pirms spēles uzsākšanas. Zem BET redzama kopējā gājiena likme.

  3. Cilindru aktivizēšana. Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež START vai AUTOPLAY poga un cilindri sāk griezties.

  4. Cilindru apstāšanās. Pēc 1-5 sekundēm, cilindri apstājas automātiski vai nospiežot START pogu.

  5. Laimests. Laimestu plāns parādīts zem pogas PAYTABLE. Laimējošo simbolu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi, izņemot brīvspēles simbolus. Visi laimesti ir tikai uz izvēlētām līnijām, izņemot brīvspēles simbolu. Ja, cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu. Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas. Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem. Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā LAST WIN un uz iegūtā laimesta līnijas. Pašreizējo spēles atlikumu var redzēt uz ekrāna logā CREDIT.

Spēles papildiezīmes:

Ar AUTOPLAY taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku azartspēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar AUTOPLAY taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts. Ja beidzoties vienam spēles gājienam ir izkritusi laimējušu simbolu kombinācija, tad šie simboli no spēles cilindriem pazūd un viņu vietā, virzienā no augšas nostājas citi nejauši simboli. Ja simboliem ieņemot savu vietu atkal gūta laimējusi simbolu kombinācija, tad atkal šie simboli pazūd un viņu vietā nostājas citi. Šādi gājieni var atkārtoties 3 reizes ,jo pēc trešā šāda gājiena tiek izspēlēta “Lavīnas Bonusspēle”, kurai beidzoties nejaušs skaits simbolu „WILD RESCUE” (2 līdz 15). Ja uz jebkura cilindra izkrīt simbols „WILD RESCUE”, tas aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot simbolu “BONUS”.

Laimesta divkāršošana

Pēc laimesta pamatspēlē un brīvspēlē spēlētājs var mēģināt divkāršot iegūto laimestu, nospiežot GAMBLE taustiņu. Jāmēģina atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Maksimāli pieļaujamās minēšanas reizes ir 5, summas ierobežojums 10 000eur. Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš RED, bet, ja melno, tad jānospiež taustiņš BLACK. Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot COLLECT taustiņu, spēle tiek pārtraukta, un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Papildspēles

Ja uz spēles cilindriem, izkrīt 3 “BONUS” simboli, tad spēlētājs gūst iespēju spēlēt bezmaksas spēles gājienus. Bezmaksas spēļu gājienu skaits ir atkarīgs, cik gaidošo “Ekstrēmo slēpotāju” atlicis un cik simboli “Ekstrēmais slēpotājs” ir atlicis uz spēles cilindriem, vai arī līdz 50-tajam brīvspēles gājienam. Papildspēles notiek ar spēles likmi un līniju skaitu, kāds bijis iepriekš.

Spēles beigas:

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts. Spēli var beigt, nospiežot EXIT pogu.

Laimesta saņemšanas norise

Lai saņemtu laimestu, jāiziet no spēles, izmantojot pogu EXIT. Apmeklējiet sadaļu IZMAKSA un norādiet izmaksājamo laimesta summu, ko vēlaties pārskaitīt uz Jūsu bankas kontu.

Pretenziju izskatīšanas kārtība

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, 30 dienu laikā no pretenziju rašanās brīža ir tiesības tās iesniegt azartspēles organizētā-jam izmantojot e-pastu support@feniksscasino.lv vai zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 67301090. Pretenziju azartspēļu organizētājs izskata 3 darba dienu laikā no pretenzijas saņemša-nas brīža un paziņo savu atbildi iespējami ātrākā laikā personiski sazinoties ar pietei-cēju telefoniski vai pa e-pastu.

Līdzīgas spēles Wild Rescue™

African Simba™

African Simba™

Aztec Power™

Aztec Power™

Bear Tracks™

Bear Tracks™

Book of Maya™

Book of Maya™