Sharky™

Spēles Apraksts

Sharky™ - screenshot

Grrr! Spēlējot Sharky™, tu kļūsti par draudīgu pirātu, kas kuģo Karību jūrā. Pacel buras un vadi savu kuģi pretī uzvarai – kompass tev parādīs pareizo ceļu! Parastajā spēlē tu meklē pirātu zeltu deviņās uzvarošajās līnijās uz pieciem cilindriem. Papildu iespējas tev sniegs patiesi leģendārus dārgumus!

Tavs mērķis ir iegūt piecus vienādus simbolus uz uzvarošās līnijas. Parastajā spēlē uzvarošā kombinācija sākas no pirmā cilindra un uzvarošā līnija tiek skaitīta no kreisās uz labo pusi. Lai uzvarētu, simboliem jāatrodas līdzās uz aktīvas uzvarošās līnijas un starp tiem nedrīkst būt citi simboli. Pirāta simbols (džokers) var aizstāt jebkuri citu simbolu, tikai ne izkaisīto (scatter) simbolu. Ja uz pirmā cilindra izkrīt kuģis un uz piektā cilindra – sala, tu iegūsti desmit bezmaksas griezienus.

Spēles veids „Video slot machine”. 5 cilindri un 9 spēles līnijas.
Spēles laimesta kopsumma svārstās: no 92 % līdz 98 %.

Azartspēļu izmantojamie maksāšanas līdzekļi

Naudu spēlē var iemaksāt izmantojot lapas augšpusē redzamo pogu PAPILDINĀT, kur tiek piedāvātas dažādas maksājumu metodes. Sākumā summa nonāk jūsu spēļu kontā, no kura var veikt iemaksu spēlē

Viena kredītpunkta vērtība: 0,01 EUR
Minimālā likme vienai spēles līnijai: 0,01 EUR
Maksimālā likme vienai spēles līnijai: 1.00 EUR
Maksimālais laimests pamatspēlē: 5000 EUR
Maksimālais minēšanas (GAMBLE) laimests: 9 000 EUR

Spēles norises apraksts

  1. Aktīvo spēles līniju izvēle. Aktīvās spēles līnijas spēlētājs izvēlas ar „+” vai „–” pogām uz ekrāna zem nosaukuma „LINES”.

  2. Likmes summas izvēle. Ar „+” vai „–” pogu palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles līniju zem nosaukuma BET/LINE Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt pirms spēles uzsākšanas. Zem BET redzama kopējā gājiena likme.

  3. Cilindru aktivizēšana. Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež START vai AUTOPLAY poga un cilindri sāk griezties.

  4. Cilindru apstāšanās. Pēc 1-5 sekundēm, cilindri apstājas automātiski vai, nospiežot START pogu.

  5. Laimests. Laimestu plāns parādīts zem pogas PAYTABLE. Laimējošo simbolu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi, izņemot brīvspēles simbolus. Visi laimesti ir tikai uz izvēlētām līnijām, izņemot brīvspēles simbolu. Ja cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu. Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas. Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem. Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā LAST WIN un uz iegūtā laimesta līnijas. Tekošo spēles atlikumu var redzēt uz ekrāna logā CREDIT.

Spēles papildiezīmes

Ar AUTOPLAY taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku azartspēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar AUTOPLAY taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts. AUTOPLAY laikā nospiežot taustiņu START cilindri apstājas un pēc laiciņa sāk griezties tālāk. Ja uz jebkura cilindra izkrīt simbols PIRĀTS SHARKY, tas aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot simbolus KOMPASS, SALA un KUĢIS.

Laimesta divkāršošana

Pēc laimesta pamatspēlē un brīvspēlē spēlētājs var mēģināt divkāršot iegūto laimestu, nospiežot GAMBLE taustiņu. Jāmēģina atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Maksimāli pieļaujamās minēšanas reizes ir 5. Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš RED, bet, ja melno, tad jānospiež taustiņš BLACK. Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot COLLECT taustiņu, spēle tiek pārtraukta, un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Papildspēles

Ja uz spēlējošās līnijas pirmā cilindra izkrīt simbols KUĢIS un uz piektā cilindra simbols SALA, tad spēlētājs gūst iespēju spēlēt 10 brīvspēles. To laikā no kuģa izpeldējusī laiva pārvietojās ar katru gājienu uz nākamo cilindru. Ja blakus laivai izkrīt simbols LĀDE, tad PIRĀTS SHARKY iegūst laimestu no lādes, ja zem laivas izkrīt simbols HAIZIVS, tad PIRĀTS SHARKY tiek apēsts. Simbols LAIVA aizvieto jebkuru citu simbolu izņemot simbolus KOMPASS, KUĢIS un SALA.

Spēles beigas

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts. Spēli var beigt, nospiežot EXIT pogu.

Laimesta saņemšanas norise

Lai saņemtu laimestu, jāiziet no spēles, izmantojot pogu EXIT. Apmeklējiet sadaļu IZMAKSA un norādiet izmaksājamo laimesta summu, ko vēlaties pārskaitīt uz Jūsu bankas kontu.

Pretenziju izskatīšanas kārtība

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, 30 dienu laikā no pretenziju rašanās brīža ir tiesības tās iesniegt azartspēles organizētājam izmantojot e-pastu support@feniksscasino.lv vai zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 67301090. Pretenziju azartspēļu organizētājs izskata 3 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža un paziņo savu atbildi iespējami ātrākā laikā personiski sazinoties ar pieteicēju telefoniski vai pa e-pastu.

Līdzīgas spēles Sharky™

5 Line Mystery™

5 Line Mystery™

African Simba™

African Simba™

Amazing Stars

Amazing Stars

American Poker II™

American Poker II™