Secret Elixir™

Spēles Apraksts

Secret Elixir™ - screenshot

Tā ir maģiska, noslēpumaina un brīnumaina! Secret Elixir™ spēle ieraus jūs Alķīmiķu pasaulē! Šis tiešām izsmalcinātais spēļu automāts ir pilns ar mītiskām būtnēm, viedām pūcēm, filozofu akmeņiem un, protams, pašu alķīmiķi! Galvenais ir noskaidrot maģisko formula, kas burtiski pārvērtīs jūsu likmi zeltā!

Secret Elixir™ mērķis ir panākt, lai viens un tas pats simbols parādītos uz visiem 5 ratiem. Parastajā spēlē laimējošās kombinācijas sākas kreisajā pusē un stiepjas pa izmaksas līniju uz labo pusi. Lai laimētu, veselai laimesta kombinācijai ir jāatrodas uz izmaksas līnijas tā, lai starp laimējošajiem simboliem nebūtu citu simbolu. Alķīmiķa simbols darbojas kā džokeris un aizstāj visus simbolus, izņemot izkliedētāja simbolu (filozofa akmens).

Spēles veids „Video slot machine”. 5 cilindri un 10 spēles līnijas.
Spēles laimesta procents svārstās no 92 % līdz 98 %.

Azartspēļu izmantojamie maksāšanas līdzekļi

Naudu spēlē var iemaksāt izmantojot lapas augšpusē redzamo pogu PAPILDINĀT, kur tiek piedāvātas dažādas maksājumu metodes. Sākumā summa nonāk jūsu spēļu kontā, no kura var veikt iemaksu spēlē.

Viena kredītpunkta vērtība: 0,01 EUR
Minimālā likme vienai spēles līnijai: 0,01 EUR
Maksimālā likme vienai spēles līnijai: 1,00 EUR
Maksimālais laimests pamatspēlē: 1 000,00 EUR
Maksimālais minēšanas (GAMBLE) laimests: 10 000,00 EUR

Spēles norises apraksts

 1. Aktīvo spēles līniju izvēle.
  Aktīvās spēles līnijas spēlētājs izvēlas ar „+” vai „–” pogām uz ekrāna zem nosaukuma „LINES”.

 2. Likmes summas izvēle.
  Ar „+” vai „–” pogu palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles līniju zem nosaukuma BET/LINE Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt pirms spēles uzsākšanas.
  Zem BET redzama kopējā gājiena likme.

 3. Cilindru aktivizēšana.
  Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež START vai AUTOPLAY poga un cilindri sāk griezties.

 4. Cilindru apstāšanās.
  Pēc 1-5 sekundēm, cilindri apstājas automātiski vai nospiežot START pogu.

 5. Laimests. Laimestu plāns parādīts zem pogas PAYTABLE. Laimējošo simbolu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi, izņemot brīvspēles simbolus. Visi laimesti ir tikai uz izvēlētām līnijām, izņemot brīvspēles simbolu. Ja cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu. Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas. Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem. Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā LAST WIN un uz iegūtā laimesta līnijas. Tekošo spēles atlikumu var redzēt uz ekrāna logā CREDIT.

Spēles papildiezīmes

Ar AUTOPLAY taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku interakstīvā spēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar AUTOPLAY taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts.
Ja uz jebkura cilindra izkrīt simbols „ALĶĪMIĶIS”, tas aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot simbolu „Dārgakmens”. Piektajā cilindrā atrodas dažāda lieluma reizināšanas koeficienti, ja uzkrītot laimējušajai kombinācijai – attiecīgajā līnijā uzkritis arī šis reizināšanas koeficients, tad gūtais laimests attiecīgi tiek reizināts ar šo reizināšanas koeficientu.

Laimesta divkāršošana

Pēc laimesta pamatspēlē un brīvspēlē spēlētājs var mēģināt divkāršot iegūto laimestu nospiežot GAMBLE taustiņu.
Jāmēģina atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Maksimāli pieļaujamās minēšanas reizes ir 5, bez summas ierobežojuma. Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš RED, bet ja melno, tad jānospiež taustiņš BLACK. Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot COLLECT taustiņu, spēle tiek pārtraukta un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Papildspēles

Ja uz spēles cilindriem, jebkurā vietā izkrīt 3 vai 4 „Dārgakmens” simboli, tiek gūtas 12 brīvās spēles, ja brīvo spēļu laikā vēlreiz uzkrīt 3 vai 4 „Dārgakmens” simboli, tad tiek gūti papildus 12 brīvo spēļu gājieni. Brīvās spēles norisinās tāpat kā pamatspēle, tikai reizināšanas koeficienti piektajā cilindrā ir palikuši lielāki un šie reizināšanas koeficienti ir visās iespējamās pozīcijās 5 cilindrā.
Papildspēles notiek ar spēles likmi un līniju skaitu kāds bijis iepriekš.

Spēles beigas

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts. Spēli var beigt nospiežot EXIT pogu.

Laimesta saņemšanas norise

Lai saņemtu laimestu, jāiziet no spēles, izmantojot pogu EXIT. Apmeklējiet sadaļu IZMAKSA un norādiet izmaksājamo laimesta summu, ko vēlaties pārskaitīt uz Jūsu bankas kontu.

Pretenziju izskatīšanas kārtība

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, 30 dienu laikā no pretenziju rašanās brīža ir tiesības tās iesniegt azartspēles organizētājam izmantojot e-pastu support@feniksscasino.lv vai zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 67301090.
Pretenziju azartspēļu organizētājs izskata 3 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža un paziņo savu atbildi iespējami ātrākā laikā personiski sazinoties ar pieteicēju telefoniski vai pa e-pastu.

Līdzīgas spēles Secret Elixir™

African Simba™

African Simba™

Aztec Power™

Aztec Power™

Book of Ra™ deluxe

Book of Ra™ deluxe

Book of Ra™ deluxe 6

Book of Ra™ deluxe 6