Roaring Forties™

Spēles Apraksts

Roaring Forties™ - screenshot

Vai jūs vēlētos spēlēt uz klasiska spēļu automāta ar neticamām laimesta izredzēm? Tad Roaring Forties™, mūsu satraucošā 4-0, ir īstā spēle jums! Veco vien-kloķa automātu stilā krāsainie augļi ripo pa ratiem un sola milzu laimestus uz ne mazāk kā 40 izmaksas līnijām!

Roaring Forties™ mērķis ir sarindot vienādu simbolu uz visiem 5 ratiem. Parastajā spēlē laimējošās kombinācijas sākas kreisajā pusē un stiepjas pa izmaksas līniju uz labo pusi. Lai laimētu, veselai laimesta kombinācijai ir jāatrodas uz izmaksas līnijas tā, lai starp laimējošajiem simboliem nebūtu citu simbolu. WILD! simbols darbojas kā džokeris un aizstāj visus simbolus, izņemot izkliedētāja simbolu (zvaigzni).

Spēles veids
„Video slot machine”. 5 cilindri un 40 spēles līnijas.
Spēles laimesta procents svārstās
no 92 % līdz 98 %.

Azartspēļu izmantojamie maksāšanas līdzekļi

Naudu spēlē var iemaksāt izmantojot lapas augšpusē redzamo pogu PAPILDINĀT, kur tiek piedāvātas dažādas maksājumu metodes. Sākumā summa nonāk jūsu spēļu kontā, no kura var veikt iemaksu spēlē.

Viena kredītpunkta vērtība: 0,01 EUR
Minimālā likme vienai spēles līnijai: 0,01 EUR
Maksimālā likme vienai spēles līnijai: 0,20 EUR
Maksimālais laimests pamatspēlē: 4 000,00 EUR
Maksimālais minēšanas (GAMBLE) laimests: 10 000,00 EUR

Spēles norises apraksts

 1. Aktīvo spēles līniju izvēle.
  Spēlē vienmēr ir aktīvas visas 40 līnijas.

 2. Likmes summas izvēle.
  Ar „+” vai „–” pogu palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles līniju zem nosaukuma BET/LINE
  Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt pirms spēles uzsākšanas.
  Zem BET redzama kopējā gājiena likme.

 3. Cilindru aktivizēšana.
  Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež START vai AUTOPLAY poga un cilindri sāk griezties.

 4. Cilindru apstāšanās.
  Pēc 1-5 sekundēm, cilindri apstājas automātiski vai nospiežot START pogu.

 5. Laimests.
  Laimestu plāns parādīts zem pogas PAYTABLE.
  Laimējošo simbolu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi.
  Ja cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu.
  Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas.
  Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem.
  Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā LAST WIN un uz iegūtā laimesta līnijas. Tekošo spēles atlikumu var redzēt uz ekrāna logā CREDIT.

Spēles papildiezīmes

Ar AUTOPLAY taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku interakstīvā spēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar AUTOPLAY taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts.
Ja uz jebkura cilindra izkrīt simbols „WILD”, tas aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot simbolus „ZVAIGZNE”. Jebkurā vietā uz cilindriem parādoties „ZVAIGZNES” simboliem, tiek gūti papildus kredītpunkti.

Laimesta divkāršošana

Pēc laimesta pamatspēlē spēlētājs var mēģināt divkāršot iegūto laimestu nospiežot GAMBLE taustiņu.
Jāmēģina atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Maksimāli pieļaujamās minēšanas reizes ir 5, bez summas ierobežojuma. Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš RED, bet ja melno, tad jānospiež taustiņš BLACK. Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot COLLECT taustiņu, spēle tiek pārtraukta un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Spēles beigas

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts. Spēli var beigt nospiežot EXIT pogu.

Laimesta saņemšanas norise

Lai saņemtu laimestu, jāiziet no spēles, izmantojot pogu EXIT. Apmeklējiet sadaļu IZMAKSA un norādiet izmaksājamo laimesta summu, ko vēlaties pārskaitīt uz Jūsu bankas kontu.

Pretenziju izskatīšanas kārtība

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, 30 dienu laikā no pretenziju rašanās brīža ir tiesības tās iesniegt azartspēles organizētājam izmantojot e-pastu support@feniksscasino.lv vai zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 67301090.
Pretenziju azartspēļu organizētājs izskata 3 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža un paziņo savu atbildi iespējami ātrākā laikā personiski sazinoties ar pieteicēju telefoniski vai pa e-pastu.

Līdzīgas spēles Roaring Forties™

5 Line Mystery™

5 Line Mystery™

African Simba™

African Simba™

Amazing Stars

Amazing Stars

American Poker II™

American Poker II™