River Queen™

Spēles Apraksts

River Queen™ - screenshot

Uz lieliem laimestiem nav ilgi jāgaida, kamēr milzīgais tvaikonis lēni slīd pa Misisipi upes ūdeņiem un Luiziānas elite ir sapulcējusies, lai spēlētu kārtis un malkotu burbonu džeza mūzikas pavadījumā. Ieņem vietu mūsu luksusa kuģī River Qeen un iejūties augstākajās aprindās. Ja mūsu dienvidnieciskajā spēlē iegūsi kārtis un metamo kauliņu skaitļus pareizā secībā, laimesti sniegs tev lielas bagātības.

Pieci cilindri un līdz pat 50 (!) uzvarošajām līnijām ļaus tev izsmalcināti uzņemt kursu uz laimestiem. Uzvaru gūsi ikreiz, kad uz uzvarošās līnijas no kreisās puses uz labo izkritīs trīs vienādi simboli. Uzvarošās kombinācijas uz līnijas vienmēr sākas no pirmā cilindra, turklāt starp tām nedrīkst būt citi simboli. Mūsu dienvidnieciskā daiļava aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot izkaisīto (scatter) simbolu, turklāt viņa var arī pabeigt tavas uzvarošās kombinācijas. “Tvaikonis” kā izkaisītais simbols sniegs tev uzvaru neatkarīgi no uzvarošās līnijas kursa un ļaus tev droši sasniegt bezmaksas spēles.

Spēles veids: „Video slot machine”.5 cilindri un 50 spēles līnijas.
Spēles laimesta kopsumma svārstās: no 92 % līdz 98 %.

Azartspēļu automātā izmantojamie maksāšanas līdzekļi

Naudu spēlē var iemaksāt, izmantojot lapas augšpusē redzamo pogu PAPILDINĀT, kur tiek piedāvātas dažādas maksājumu metodes. Sākumā summa nonāk jūsu spēļu kontā, no kura var veikt iemaksu spēlē.

Apraksts Summa
Viena kredītpunkta vērtība: 0,01 EUR
Minimālā likme vienai spēles līnijai: 0,01 EUR
Maksimālā likme vienai spēles līnijai: 0,20 EUR
Maksimālais laimests pamatspēlē: 2 000 EUR
Maksimālais minēšanas (GAMBLE) laimests: 10 000 EUR

Spēles norises apraksts

  1. Aktīvo spēles līniju izvēle. Aktīvās spēles līnijas spēlētājs izvēlas ar „+” vai „–” pogām uz ekrāna zem nosauku-ma „LINES”.

  2. Likmes summas izvēle. Ar „+” vai „–” pogu palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles līniju zem nosaukuma BET/LINE Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt pirms spēles uzsākšanas. Zem BET redzama kopējā gājiena likme.

  3. Cilindru aktivizēšana. Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež START vai AUTOPLAY poga un cilindri sāk griezties.

  4. Cilindru apstāšanās. Pēc 1-5 sekundēm, cilindri apstājas automātiski vai nospiežot START pogu.

  5. Laimests. Laimestu plāns parādīts zem pogas PAYTABLE. Laimējošo simbolu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi, izņemot brīvspēles simbolus. Visi laimesti ir tikai uz izvēlētām līnijām, izņemot brīvspēles simbolu. Ja, cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu. Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas. Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem. Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā LAST WIN un uz iegūtā laimesta līnijas. Pašreizējo spēles atlikumu var redzēt uz ekrāna logā CREDIT.

Spēles papildiezīmes

Ar AUTOPLAY taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku azartspēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar AUTOPLAY taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts. Ja uz jebkura cilindra izkrīt simbols „WILD”, uz kura attēlots sievietes tēls, tas aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot simbolu „SCATTER”, uz kura attēlots kuģis.

Laimesta divkāršošana

Pēc laimesta pamatspēlē un brīvspēlē spēlētājs var mēģināt divkāršot iegūto laimestu, nospiežot GAMBLE taustiņu. Jāmēģina atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Maksimāli pieļaujamās minēšanas reizes ir 5, summas ierobežojums 10 000eur. Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš RED, bet, ja melno, tad jānospiež taustiņš BLACK. Lai palī-dzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot COLLECT taustiņu, spēle tiek pārtraukta, un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Papildspēles

Ja spēlētājs uz spēles cilindriem jebkurā vietā gūst vismaz 3 „SCATTER” simbolus, tad viņš gūst iespēju spēlēt 10 brīvās spēles. Brīvo spēļu laikā, šie gūtie „SCATTER” simboli pārvēršas par kuģa simboliem – viņi paliek tajos pašos cilindros kuros bija uzkrituši visus brīvo spēļu gājienus un katrā brīvo spēļu gājienā maina savas pozīcijas nejauši, virzienā uz augšu un uz leju, kā arī šie simboli brīvspēles laikā aizstāj jebkuru citu simbolu.

Spēles beigas

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts. Spēli var beigt, nospiežot EXIT pogu.

Laimesta saņemšanas norise

Lai saņemtu laimestu, jāiziet no spēles, izmantojot pogu EXIT. Apmeklējiet sadaļu IZMAKSA un norādiet izmaksājamo laimesta summu, ko vēlaties pārskaitīt uz Jūsu bankas kontu.

Pretenziju izskatīšanas kārtība

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, 30 dienu laikā no pretenziju rašanās brīža ir tiesības tās iesniegt azartspēles organizētā-jam izmantojot e-pastu support@feniksscasino.lv vai zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 67301090. Pretenziju azartspēļu organizētājs izskata 3 darba dienu laikā no pretenzijas saņemša-nas brīža un paziņo savu atbildi iespējami ātrākā laikā personiski sazinoties ar pietei-cēju telefoniski vai pa e-pastu.

Līdzīgas spēles River Queen™

5 Line Mystery™

5 Line Mystery™

African Simba™

African Simba™

American Poker II™

American Poker II™

Aztec Power™

Aztec Power™