Rings of Fortune

Spēles Apraksts

Rings of Fortune - screenshot

Spēlē Rings of Fortune kāds vieds burvis no maģiskas zemes uztic tev uzdevumu atrast gredzenu, kas noteiks šīs valstības likteni un atklās teiksmainu bagātību noslēpumus. Dodies ceļojumā cauri tumšiem mežiem, sastopies ar tajos mītošajiem elfiem un uzmeklē zeltīto dārgakmeni. Uz tā rakstītie vārdi atklās, kur meklējamas bagātības, kuras ar burvja – un kripatiņas veiksmes – palīdzību varēsi iegūt savā īpašumā.

Tavs mērķis piedzīvojumu spēlē Rings of Fortune ir iegūt piecus vienādus simbolus uz desmit uzvarošajām līnijām. Visas uzvarošās kombinācijas sākas no pirmā cilindra kreisajā pusē un stiepjas pāri uzvarošajām līnijām uz labo pusi. Lai gūtu uzvaru, starp uzvarošajiem simboliem nedrīkst būt citi simboli. Vismaz trīs “Gredzena” (izkaisītie (scatter)) simboli sniedz 15 brīvās spēles ar džekpota iespēju, turklāt šo simbolu izkārtojumam uz cilindriem nav nozīmes. “Burvja” (nezināmais (wild)) simbols aizstāj jebkuru citu simbolu, izņemot izkaisīto simbolu, un sniedz tev džekpotu, ja tas brīvo spēļu laikā ir izkritis piecas reizes.

Spēles veids: „Video slot machine”.5 cilindri un 10 spēles līnijas.
Spēles laimesta procents svārstās: no 92 % līdz 98 %.

Azartspēļu automātā izmantojamie maksāšanas līdzekļi:

Naudu spēlē var iemaksāt, izmantojot lapas augšpusē redzamo pogu PAPILDINĀT, kur tiek piedāvātas dažādas maksājumu metodes. Sākumā summa nonāk jūsu spēļu kontā, no kura var veikt iemaksu spēlē.

Apraksts Summa
Viena kredītpunkta vērtība: 0,01 EUR
Minimālā likme vienai spēles līnijai: 0,01 EUR
Maksimālā likme vienai spēles līnijai: 1,00 EUR
Maksimālais laimests pamatspēlē: 2 500 EUR
Maksimālais minēšanas (GAMBLE) laimests: 10 000 EUR

Spēles norises apraksts:

  1. Aktīvo spēles līniju izvēle. Aktīvās spēles līnijas spēlētājs izvēlas ar „+” vai „–” pogām uz ekrāna zem nosauku-ma „LINES”.

  2. Likmes summas izvēle. Ar „+” vai „–” pogu palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles līniju zem nosaukuma BET/LINE Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt pirms spēles uzsākšanas. Zem BET redzama kopējā gājiena likme.

  3. Cilindru aktivizēšana. Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež START vai AUTOPLAY poga un cilindri sāk griezties.

  4. Cilindru apstāšanās. Pēc 1-5 sekundēm, cilindri apstājas automātiski vai nospiežot START pogu.

  5. Laimests. Laimestu plāns parādīts zem pogas PAYTABLE. Laimējošo simbolu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi, izņemot brīvspēles simbolus. Visi laimesti ir tikai uz izvēlētām līnijām, izņemot brīvspēles simbolu. Ja, cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu. Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas. Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem. Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā LAST WIN un uz iegūtā laimesta līnijas. Pašreizējo spēles atlikumu var redzēt uz ekrāna logā CREDIT.

Spēles papildiezīmes:

Ar AUTOPLAY taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku azartspēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar AUTOPLAY taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts. Ja uz jebkura cilindra izkrīt simbols „BURVIS”, tas aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot simbolu “SCATTER”.

Laimesta divkāršošana

Pēc laimesta pamatspēlē un brīvspēlē spēlētājs var mēģināt divkāršot iegūto laimestu, nospiežot GAMBLE taustiņu. Jāmēģina nospiest taustiņu “Gamble” tajā momentā, kad dzeltenā - ātri mirgojošā poga ir iedegusies. Ja nospiests īstajā brīdī, tad laimests tiek dubultots, ja nē, tad zaudēts. Nospiežot COLLECT taustiņu, spēle tiek pārtraukta, un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Papildspēles

Ja uz spēles cilindriem, jebkurā vietā izkrīt 3, 4 vai 5 “SCATTER” simboli, tad spēlētājs gūst iespēju spēlēt 15 bezmaksas spēles. Ja bezmaksas spēlēs vēlreiz uzkrīt vismaz 3 “SCATTER” simboli, tad iegūst vēl papildus bezmaksas spēles. Bezmaksas spēļu laikā gūtais simbols „BURVIS” nākošajā vienā gājienā izplešas pa visu cilindru, kā arī aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot “SCATTER” simbolu. Papildspēles notiek ar spēles likmi un līniju skaitu, kāds bijis iepriekš. Atkarīgi no likmes un līniju skaita, par katru gājienu, tiek uzkrāts “JACKPOT”, kura summa norādīta spēles ekrāna augšpusē. “JACKPOT” iespējams laimēt brīvo spēļu laikā, gūstot laimējušu kombināciju viena gājiena laikā, kurā ir 15 simboli „BURVIS”, vai arī 5 simboli “BURVIS”, kuri izpletušies pa visiem spēles cilindru pozīcijām.

Spēles beigas:

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts. Spēli var beigt, nospiežot EXIT pogu.

Laimesta saņemšanas norise

Lai saņemtu laimestu, jāiziet no spēles, izmantojot pogu EXIT. Apmeklējiet sadaļu IZMAKSA un norādiet izmaksājamo laimesta summu, ko vēlaties pārskaitīt uz Jūsu bankas kontu.

Pretenziju izskatīšanas kārtība

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, 30 dienu laikā no pretenziju rašanās brīža ir tiesības tās iesniegt azartspēles organizētā-jam izmantojot e-pastu support@feniksscasino.lv vai zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 67301090. Pretenziju azartspēļu organizētājs izskata 3 darba dienu laikā no pretenzijas saņemša-nas brīža un paziņo savu atbildi iespējami ātrākā laikā personiski sazinoties ar pietei-cēju telefoniski vai pa e-pastu.

Līdzīgas spēles Rings of Fortune

5 Line Mystery™

5 Line Mystery™

African Simba™

African Simba™

Amazing Stars

Amazing Stars

American Poker II™

American Poker II™