Mighty Trident™

Spēles Apraksts

Mighty Trident™ - screenshot

Šie dabas spēki spēj pārvietot veselus cilindru komplektus: tagad tavus laimestus ietekmēs jūras dievs Poseidons. Pārvieto vētrā bangoto okeānu pa pieciem cilindriem un 20 spēles līnijām. Poseidona trijžuburis kā džokers uzlabo tavas kombinācijas. Daudzas iespējas pārveido kārtību uz jaunajiem cilindriem un iet roku rokā ar bezmaksas spēlēm, lai parūpētos par īsteniem laimesta plūdiem.

Tavs mērķis ir iegūt piecus vienādus simbolus uz vienas no 20 uzvarošajām līnijām. Parastajā spēlē uzvarošās kombinācijas sākas ar pirmo cilindru kreisajā pusē un stiepjas pāri aktīvajai uzvarošajai līnijai uz labo pusi. Lai uzvarētu, simboliem jāatrodas līdzās un starp tiem nedrīkst būt citu simbolu. Trijžuburis aizstāj visus simbolus, izņemot izkaisīto (scatter) simbolu. Iegūstot uz pirmā, trešā un piektā cilindra trīs izkaisītos simbolus (bezmaksas griezienus), varēsi iegūt piecas bezmaksas spēles.

Spēles veids „Video slot machine”. 5 cilindri un 20 spēles līnijas. Spēles laimesta procents svārstās no 92 % līdz 98 %.

Azartspēļu izmantojamie maksāšanas līdzekļi

Naudu spēlē var iemaksāt izmantojot lapas augšpusē redzamo pogu PAPILDINĀT, kur tiek piedāvātas dažādas maksājumu metodes. Sākumā summa nonāk jūsu spēļu kontā, no kura var veikt iemaksu spēlē.

Viena kredītpunkta vērtība: 0,01 EUR
Minimālā likme vienai spēles līnijai: 0,01 EUR
Maksimālā likme vienai spēles līnijai: 0,50 EUR
Maksimālais laimests pamatspēlē: 40,00 EUR
Maksimālais minēšanas (GAMBLE) laimests: 10 000 EUR

Spēles norises apraksts

  1. Aktīvo spēles līniju izvēle. Spēlētājs nevar izvēlēties aktīvo spēles līniju. Vienmēr ir aktīvas 20 spēles līnijas.

  2. Likmes summas izvēle. Ar „+” vai „–” pogu palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles līniju zem nosaukuma BET. Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt pirms spēles uzsākšanas. Zem BET redzama kopējā gājiena likme.

  3. Cilindru aktivizēšana. Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež START vai AUTOPLAY poga un cilindri sāk griezties.

  4. Cilindru apstāšanās. Pēc 1-5 sekundēm, cilindri apstājas automātiski vai nospiežot START pogu.

  5. Laimests. Laimestu plāns parādīts zem pogas PAYTABLE. Laimējošo simbolu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi, izņemot brīvspēles simbolus. Visi laimesti ir tikai uz izvēlētām līnijām, izņemot brīvspēles simbolu. Ja cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu. Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas. Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem. Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā LAST WIN un uz iegūtā laimesta līnijas. Tekošo spēles atlikumu var redzēt uz ekrāna logā CREDIT.

Spēles papildiezīmes

Ar AUTOPLAY taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku interakstīvā spēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar AUTOPLAY taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts. Ja uz jebkura cilindra izkrīt simbols WILD, tas aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot simbolu FREE SPINS. Izkrītot laimējošai kombinācijai, tiek piedāvāts bezmaksas gājiens. Pirms bezmaksas gājiena, tiek griezts kompass, kurš atrodas ekrāna augšējā labajā pusē. Kompass izvēlas virzienu uz kuru pusi pārvietosies cilindri. Kompass virzienu izvēlas pats, kuru nevar apturēt. Bezmaksas gājieni turpinās tik ilgi kamēr vairs neizkrīt laimējošā kombinācija. Spēles laikā pēc nejaušības principa simbols MIGHTY TRIDENT piedāvā dažādas ekstras. Iedurot savu Trīs žuburi cilindros, var tik pie bezmaksas gājiena vai pie papildus kredīta.

Laimesta divkāršošana

Pēc laimesta pamatspēlē un brīvspēlē spēlētājs var mēģināt divkāršot iegūto laimestu nospiežot GAMBLE taustiņu. Jāmēģina atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Maksimāli pieļaujamās minēšanas reizes ir 5, bez summas ierobežojuma. Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš RED, bet ja melno, tad jānospiež taustiņš BLACK. Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot COLLECT taustiņu, spēle tiek pārtraukta un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Papildspēles

Ja uz spēles cilindriem, 1; 3; 5 izkrīt simbols FREE SPINS tiek iegūtas 5 brīvās spēles. Izkrītot atkārtoti uz cilindriem 1; 3; 5 simboliem FREE SPINS tiek iegūts papildus 5 brīvās spēles. Brīvo spēļu laikā izkrītot laimējošai kombinācijai, tiek piedāvāts bezmaksas gājiens. Pirms bezmaksas gājiena, tiek griezts kompass, kurš atrodas ekrāna augšējā labajā pusē. Kompass izvēlas virzienu uz kuru pusi pārvietosies cilindri. Kompass virzienu izvēlas pats, kuru nevar apturēt. Bezmaksas gājieni turpinās tik ilgi kamēr vairs neizkrīt laimējošā kombinācija un turpinās brīvās spēles.

Spēles beigas

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts. Spēli var beigt nospiežot EXIT pogu.

Laimesta saņemšanas norise

Lai saņemtu laimestu, jāiziet no spēles, izmantojot pogu EXIT. Apmeklējiet sadaļu IZMAKSA un norādiet izmaksājamo laimesta summu, ko vēlaties pārskaitīt uz Jūsu bankas kontu.

Pretenziju izskatīšanas kārtība

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, 30 dienu laikā no pretenziju rašanās brīža ir tiesības tās iesniegt azartspēles organizētājam izmantojot e-pastu support@feniksscasino.lv vai zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 67301090. Pretenziju azartspēļu organizētājs izskata 3 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža un paziņo savu atbildi iespējami ātrākā laikā personiski sazinoties ar pieteicēju telefoniski vai pa e-pastu.

Līdzīgas spēles Mighty Trident™

5 Line Mystery™

5 Line Mystery™

African Simba™

African Simba™

Amazing Stars

Amazing Stars

American Poker II™

American Poker II™