Mega Joker™

Spēles Apraksts

Mega Joker™ - screenshot

Krāšņā Novomatic oriģinālā spēle Mega Joker™ garantē strauju spēli ar augļiem! Vari sagaidīt daudz uzvarošo līniju ar ārkārtīgi lielām iespējām uzvarēt. Šoreiz nevaldāmais džokers veic nedarbus uz 40 (!) līnijām. Viņš aizvieto visus simbolus un pareizajā kombinācijā palīdz tev tikt pie lielās laimesta lādes!

Spēle Mega Joker™ aizrit uz 5 cilindriem un līdz pat 40 uzvarošajām līnijām. Tavs mērķis ir iegūt piecus vienādus simbolus uz aktīvas uzvarošās līnijas. Parastajā spēlē katra uzvarošā kombinācija sākas kreisajā pusē un stiepjas pāri aktīvajai līnijai uz labo pusi. Lai uzvarētu, simboliem uzvarošajā kombinācijā jāatrodas līdzās un starp tiem nedrīkst būt citu simbolu, izņemot izkaisītos (scatter) simbolus.

Spēles veids „Video slot machine”. 5 cilindri un 40 spēles līnijas. Spēles laimesta procents svārstās no 92 % līdz 98 %.

Azartspēļu automātā izmantojamie maksāšanas līdzekļi

Naudu spēlē var iemaksāt izmantojot lapas augšpusē redzamo pogu PAPILDINĀT, kur tiek piedāvātas dažādas maksājumu metodes. Sākumā summa nonāk jūsu spēļu kontā, no kura var veikt iemaksu spēlē.

Viena kredītpunkta vērtība: 0,01 EUR
Minimālā likme vienai spēles līnijai: 0,01 EUR
Maksimālā likme vienai spēles līnijai: 0,20 EUR
Maksimālais laimests pamatspēlē: 3 200 EUR
Maksimālais minēšanas (GAMBLE) laimests: 10 000 EUR

Spēles norises apraksts

  1. Aktīvo spēles līniju izvēle. Aktīvās spēles līnijas spēlētājs izvēlas ar „+” vai „–” pogām uz ekrāna zem nosaukuma „LINES”.

  2. Likmes summas izvēle. Ar „+” vai „–” pogu palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles līniju zem nosaukuma BET/LINE.
    Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt pirms spēles uzsākšanas. Zem BET redzama kopējā gājiena likme.

    1. Cilindru aktivizēšana. Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež START vai AUTOPLAY poga un cilindri sāk griezties.
  3. Cilindru apstāšanās. Pēc 1-5 sekundēm, cilindri apstājas automātiski vai, nospiežot START pogu.

  4. Laimests. Laimestu plāns parādīts zem pogas PAYTABLE. Laimējošo simbolu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi, izņemot brīvspēles simbolus. Visi laimesti ir tikai uz izvēlētām līnijām. Ja cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu. Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas. Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem. Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā LAST WIN un uz iegūtā laimesta līnijas. Tekošo spēles atlikumu var redzēt uz ekrāna logā CREDIT.

Spēles papildiezīmes

Ar AUTOPLAY taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku azartspēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar AUTOPLAY taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts. Parādoties jebkurā vietā uz cilindriem 3;4;5 “zvaigznes” simboliem, tiek gūti papildus kredītpunkti. Kredītpunktu skaits ir atkarīgs no likmes lieluma. Simbols JOKER aizvieto jebkuru simbolu izņemot simbolu ZVAIGZNE.

Laimesta divkāršošana

Pēc laimesta pamatspēlē un brīvspēlē spēlētājs var mēģināt divkāršot iegūto laimestu, nospiežot GAMBLE taustiņu. Jāmēģina atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Maksimāli pieļaujamās minēšanas reizes ir 5. Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš RED, bet, ja melno, tad jānospiež taustiņš BLACK. Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot COLLECT taustiņu, spēle tiek pārtraukta, un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Spēles beigas

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts. Spēli var beigt, nospiežot EXIT pogu.

Laimesta saņemšanas norise

Lai saņemtu laimestu, jāiziet no spēles, izmantojot pogu EXIT. Apmeklējiet sadaļu IZMAKSA un norādiet izmaksājamo laimesta summu, ko vēlaties pārskaitīt uz Jūsu bankas kontu.

Pretenziju izskatīšanas kārtība

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, 30 dienu laikā no pretenziju rašanās brīža ir tiesības tās iesniegt azartspēles organizētājam izmantojot e-pastu support@feniksscasino.lv vai zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 67301090. Pretenziju azartspēļu organizētājs izskata 3 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža un paziņo savu atbildi iespējami ātrākā laikā personiski sazinoties ar pieteicēju telefoniski vai pa e-pastu.

Līdzīgas spēles Mega Joker™

5 Line Mystery™

5 Line Mystery™

African Simba™

African Simba™

Amazing Stars

Amazing Stars

American Poker II™

American Poker II™