Mayan Moons™

Spēles Apraksts

Mayan Moons™ - screenshot

Seno maiju zelts met tev izaicinājumu – spēlē Mayan Moons™ tu pārgalvīgi dosies pa pēdām šīs augsti attīstītās civilizācijas bagātībām. Tavs mērķis ir izkārtot uz 20 uzvarošajām līnijām visas senās vērtslietas, kas izkritušas uz pieciem cilindriem. Ja spēlē parādīsies daiļā maiju princese, tev būs iespēja pārvērst savus atradumus mirdzošā zeltā. Pat nakts laikā maiju zemei ir daudz ko piedāvāt: vari gaidīt mēnessgaismas pielietu aizraujošu papildspēli, kas papildinās tavu spēles kontu ar neiedomājamām bagātībām.

Lai būtu drošs, ka gūsi šajā azartspēlē lielu laimestu, pārliecinies, ka gūsti piecus vienādus simbolus uz aktīvas uzvarošās līnijas. Tavas uzvarošās līnijas sākas kreisajā pusē un stiepjas pāri cilindriem uz labo pusi. Uzvarošā kombinācija sastāv no vienādiem simboliem līdzās cits citam un stiepjas pāri cilindriem, sākot no pirmās pozīcijas kreisajā pusē.

Spēles veids „Video slot machine”. 5 cilindri un 20 spēles līnijas.
Spēles laimesta procents svārstās no 92 % līdz 98 %.

Azartspēļu izmantojamie maksāšanas līdzekļi

Naudu spēlē var iemaksāt, izmantojot lapas augšpusē redzamo pogu PAPILDINĀT, kur tiek piedāvātas dažādas maksājumu metodes. Sākumā summa nonāk jūsu spēļu kontā, no kura var veikt iemaksu spēlē.

Apraksts Summa
Viena kredītpunkta vērtība: 0,01 EUR
Minimālā likme vienai spēles līnijai: 0,01 EUR
Maksimālā likme vienai spēles līnijai: 0,50 EUR
Maksimālais laimests pamatspēlē: 1 250 EUR
Maksimālais minēšanas (GAMBLE) laimests: 10 000 EUR

Spēles norises apraksts

  1. Aktīvo spēles līniju izvēle. Aktīvās spēles līnijas spēlētājs izvēlas ar „+” vai „–” pogām uz ekrāna zem nosaukuma „LINES”.

  2. Likmes summas izvēle. Ar „+” vai „–” pogu palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles līniju zem nosaukuma BET/LINE Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt pirms spēles uzsākšanas. Zem BET redzama kopējā gājiena likme.

  3. Cilindru aktivizēšana. Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež START vai AUTOPLAY poga un cilindri sāk griezties.

  4. Cilindru apstāšanās. Pēc 1-5 sekundēm, cilindri apstājas automātiski vai nospiežot START pogu.

  5. Laimests. Laimestu plāns parādīts zem pogas PAYTABLE. Laimējošo simbolu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi, izņemot brīvspēles simbolus. Visi laimesti ir tikai uz izvēlētām līnijām, izņemot brīvspēles simbolu. Ja, cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu. Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas. Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem. Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā LAST WIN un uz iegūtā laimesta līnijas. Pašreizējo spēles atlikumu var redzēt uz ekrāna logā CREDIT.

Spēles papildiezīmes

Ar AUTOPLAY taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku interakstīvā spēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar AUTOPLAY taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts. Ja uz jebkura cilindra izkrīt simbols “SIEVIETE”, tas aizvieto jebkuru citu simbolu izņemot “SCATTER” simbolu, uz kura attēlots Mēness.

Laimesta divkāršošana

Pēc laimesta pamatspēlē un brīvspēlē spēlētājs var mēģināt divkāršot iegūto laimestu, nospiežot GAMBLE taustiņu. Jāmēģina atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Maksimāli pieļaujamās minēšanas reizes ir 5, summas ierobežojums 10 000eur. Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš RED, bet, ja melno, tad jānospiež taustiņš BLACK. Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot COLLECT taustiņu, spēle tiek pārtraukta, un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Papildspēles

Ja pamatspēlē izkrīt 3, 4 vai 5 „SCATTER” simboli, tad spēlētājs iegūst 15 papildspēles gājienus. Gūtie “SCATTER” simboli paliek tajās vietās uz cilindriem, kur tie uzkrituši uz atlikušajiem papildspēles gājieniem. Ja kādā no gājieniem “saules” simbols uzkrīt tajā pašā vietā kur “SCATTER” simbols, ir iespējams gūt papildus laimētus kredītpunktus, kuru apjoms atkarīgs no spēlētāja likmes un gūto “saules” simbolu skaita. Papildus papildspēles, brīvspēļu laikā nav iespējams gūt.

Spēles beigas

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts. Spēli var beigt, nospiežot EXIT pogu.

Laimesta saņemšanas norise

Lai saņemtu laimestu, jāiziet no spēles, izmantojot pogu EXIT. Apmeklējiet sadaļu IZMAKSA un norādiet izmaksājamo laimesta summu, ko vēlaties pārskaitīt uz Jūsu bankas kontu.

Pretenziju izskatīšanas kārtība

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, 30 dienu laikā no pretenziju rašanās brīža ir tiesības tās iesniegt azartspēles organizētājam izmantojot e-pastu support@feniksscasino.lv vai zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 67301090. Pretenziju azartspēļu organizētājs izskata 3 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža un paziņo savu atbildi iespējami ātrākā laikā personiski sazinoties ar pieteicēju telefoniski vai pa e-pastu.

Līdzīgas spēles Mayan Moons™

5 Line Mystery™

5 Line Mystery™

African Simba™

African Simba™

Amazing Stars

Amazing Stars

American Poker II™

American Poker II™