King’s Jester™

Spēles Apraksts

King’s Jester™ - screenshot

Valdzinošas augstākās aprindas, pieci cilindri un desmit uzvarošās līnijas ir tieši tas, kas vajadzīgs šim apburošajam ākstam. Šis jokdaris ar žonglēšanu un smieklīgām izdarībām palielinās tavu laimestu, turklāt ar kādu kripatiņu veiksmes viņš arī apvārdos ievērojamu džekpotu, lai tas nonāktu tavā spēles kontā. Garantēta neaizmirstama izklaide!

Pieci vienādi simboli uz desmit uzvarošajām līnijām. Tu spēlē gūsi uzvaru, ja uz vienas un tās pašas uzvarošās līnijas no kreisās puses uz labo līdzās cits citam izkritīs vairāki vienādi simboli.

Spēles veids: „Video slot machine”.5 cilindri un 10 spēles līnijas.
Spēles laimesta procents svārstās: no 92 % līdz 98 %.

Azartspēļu automātā izmantojamie maksāšanas līdzekļi:

Naudu spēlē var iemaksāt, izmantojot lapas augšpusē redzamo pogu PAPILDINĀT, kur tiek piedāvātas dažādas maksājumu metodes. Sākumā summa nonāk jūsu spēļu kontā, no kura var veikt iemaksu spēlē.

Apraksts Summa
Viena kredītpunkta vērtība: 0,01 EUR
Minimālā likme vienai spēles līnijai: 0,01 EUR
Maksimālā likme vienai spēles līnijai: 1,00 EUR
Maksimālais laimests pamatspēlē: 5 000 EUR
Maksimālais minēšanas (GAMBLE) laimests: 10 000 EUR

Spēles norises apraksts:

  1. Aktīvo spēles līniju izvēle. Aktīvās spēles līnijas spēlētājs izvēlas ar „+” vai „–” pogām uz ekrāna zem nosauku-ma „LINES”.

  2. Likmes summas izvēle. Ar „+” vai „–” pogu palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles līniju zem nosaukuma BET/LINE Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt pirms spēles uzsākšanas. Zem BET redzama kopējā gājiena likme.

  3. Cilindru aktivizēšana. Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež START vai AUTOPLAY poga un cilindri sāk griezties.

  4. Cilindru apstāšanās. Pēc 1-5 sekundēm, cilindri apstājas automātiski vai nospiežot START pogu.

  5. Laimests. Laimestu plāns parādīts zem pogas PAYTABLE. Laimējošo simbolu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi, izņemot brīvspēles simbolus. Visi laimesti ir tikai uz izvēlētām līnijām, izņemot brīvspēles simbolu. Ja, cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu. Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas. Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem. Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā LAST WIN un uz iegūtā laimesta līnijas. Pašreizējo spēles atlikumu var redzēt uz ekrāna logā CREDIT.

Spēles papildiezīmes:

Ar AUTOPLAY taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku azartspēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar AUTOPLAY taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts. Ja uz jebkura cilindra izkrīt simbols „ĀKSTS”, tas aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot simbolu „SCATTER”. Neatkarīgi no likmes un līniju skaita, ar katru gājienu, tiek uzkrāts “JACKPOT”, kura summas norādīta spēles ekrāna augšpusē. “JACKPOT” iespējams laimēt, gan pamatspēlē, gan brīvo spēļu laikā, gūstot laimējušu kombināciju, kurā ir 5 simboli “ĀKSTS”

Laimesta divkāršošana

Pēc laimesta pamatspēlē un brīvspēlē spēlētājs var mēģināt divkāršot iegūto laimestu, nospiežot GAMBLE taustiņu. Jāmēģina nospiest taustiņu “Gamble” tajā momentā, kad dzeltenā - ātri mirgojošā po-ga ir iedegusies. Ja nospiests īstajā brīdī, tad laimests tiek dubultots, ja nē, tad zaudēts. Nospiežot COLLECT taustiņu, spēle tiek pārtraukta, un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Papildspēles

Ja spēlētājs gūst 3, vai vairāk “SCATTER” simbolus, tad viņš gūst iespēju spēlēt 15 brīvās spēles. Brīvo spēļu laikā gūstot simbolu “ĀKSTS”, tas aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot simbolu “SCATTER”, un gūto kredītpunktu skaitu reizina ar 2. Brīvspēļu laikā simboli “ĀKSTS” un “SCATTER” var tikt gūti uz vidējā – 3 ci-lindra. Brīvspēļu laikā iespējams gūt papildus brīvspēļu gājienus.

Spēles beigas:

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts. Spēli var beigt, nospiežot EXIT pogu.

Laimesta saņemšanas norise

Lai saņemtu laimestu, jāiziet no spēles, izmantojot pogu EXIT. Apmeklējiet sadaļu IZMAKSA un norādiet izmaksājamo laimesta summu, ko vēlaties pārskaitīt uz Jūsu bankas kontu.

Pretenziju izskatīšanas kārtība

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, 30 dienu laikā no pretenziju rašanās brīža ir tiesības tās iesniegt azartspēles organizētā-jam izmantojot e-pastu support@feniksscasino.lv vai zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 67301090. Pretenziju azartspēļu organizētājs izskata 3 darba dienu laikā no pretenzijas saņemša-nas brīža un paziņo savu atbildi iespējami ātrākā laikā personiski sazinoties ar pietei-cēju telefoniski vai pa e-pastu.

Līdzīgas spēles King’s Jester™

5 Line Mystery™

5 Line Mystery™

African Simba™

African Simba™

Amazing Stars

Amazing Stars

American Poker II™

American Poker II™