Jackpot Crown™

Spēles Apraksts

Jackpot Crown™ - screenshot

Nu gan nauda plūst ar lielu troksni! Gluži vienkārši spēlē Jackpot Crown™, kā jau norāda nosaukums, tevi sagaida karalisks džekpots. Piecas noteiktas spēles līnijas sniedz lielus laimestus, un tu vārda tiešajā nozīmē pieredzēsi, kā ir tapt kronētam par karali, ja iegūsi piecus vajadzīgos simbolus, lai laimētu džekpotu. Tādēļ ver vaļā karalisko kasi un piesakies uz savu tiesu laimesta!

Tavs mērķis ir iegūt piecus vienādus simbolus uz uzvarošās līnijas. Parastajā spēlē katra uzvarošā kombinācija sākas ar pirmo cilindru kreisajā pusē un stiepjas pāri uzvarošajai līnijai uz labo pusi. Lai uzvarētu, simboliem jāatrodas līdzās un starp tiem nedrīkst būt citu simbolu.

Spēles veids: „Video slot machine”. 5 cilindri un 5 spēles līnijas. Spēles laimesta procents svārstās: no 92 % līdz 98 %.

Azartspēļu izmantojamie maksāšanas līdzekļi:

Naudu spēlē var iemaksāt izmantojot lapas augšpusē redzamo pogu PAPILDINĀT, kur tiek piedāvātas dažādas maksājumu metodes. Sākumā summa nonāk jūsu spēļu kontā, no kura var veikt iemaksu spēlē.

Viena kredītpunkta vērtība: 0,01 EUR
Minimālā likme vienai spēles līnijai: 0,01 EUR
Maksimālā likme vienai spēles līnijai: 2,00 EUR
Maksimālais laimests pamatspēlē: 10 000 EUR
Maksimālais Jackpot laimests: 10 000 EUR + uzkrājums
Maksimālais minēšanas (GAMBLE) laimests: 10 000 EUR

Spēles norises apraksts

  1. Aktīvo spēles līniju izvēle. Spēlētājs nevar izvēlēties aktīvo spēles līniju. Vienmēr ir aktīvas 5 spēles līnijas.

  2. Likmes summas izvēle. Ar „+” vai „–” pogu palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles līniju zem nosaukuma BET/LINE Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt pirms spēles uzsākšanas. Zem BET redzama kopējā gājiena likme.

  3. Cilindru aktivizēšana. Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež START vai AUTOPLAY poga un cilindri sāk griezties.

  4. Cilindru apstāšanās. Pēc 1-5 sekundēm, cilindri apstājas automātiski vai nospiežot START pogu.

  5. Laimests. Laimestu plāns parādīts zem pogas PAYTABLE. Laimējošo simbolu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi. Visi laimesti ir tikai uz izvēlētām līnijām. Ja cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu. Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas. Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem. Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā LAST WIN un uz iegūtā laimesta līnijas. Tekošo spēles atlikumu var redzēt uz ekrāna logā CREDIT.

Spēles papildiezīmes

Ar AUTOPLAY taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku interakstīvā spēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar AUTOPLAY taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts. Parādoties jebkurā vietā uz cilindriem “ZVAIGZNES” simboliem, tiek gūti papildus kredītpunkti. 3; 4; 5 “ZVAIGZNES”: spēles gājiena likme reizinās attiecīgi ar 2; 10; 50. Izkrītot pieciem KROŅA simboliem laimējošā kombinācijā, tiek laimēts JACKPOTS, kas parādīts augšējā labajā stūrī, un vēl papildus spēlējot šo spēli veidojas JACKPOTA uzkrājums. JACKPOTA summu nosaka izvēlētā spēles likme.

Laimesta divkāršošana:

Pēc laimesta pamatspēlē spēlētājs var mēģināt divkāršot iegūto laimestu nospiežot GAMBLE taustiņu. Jāmēģina nospiest taustiņu tajā brīdī, kad taustiņš ir iekrāsojies dzeltens. Maksimāli pieļaujamās reizes ir 5. Nospiežot COLLECT taustiņu, spēle tiek pārtraukta un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Spēles beigas

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts. Spēli var beigt nospiežot EXIT pogu.

Laimesta saņemšanas norise

Lai saņemtu laimestu, jāiziet no spēles, izmantojot pogu EXIT. Apmeklējiet sadaļu IZMAKSA un norādiet izmaksājamo laimesta summu, ko vēlaties pārskaitīt uz Jūsu bankas kontu.

Pretenziju izskatīšanas kārtība

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, 30 dienu laikā no pretenziju rašanās brīža ir tiesības tās iesniegt azartspēles organizētājam izmantojot e-pastu support@feniksscasino.lv vai zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 67301090. Pretenziju azartspēļu organizētājs izskata 3 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža un paziņo savu atbildi iespējami ātrākā laikā personiski sazinoties ar pieteicēju telefoniski vai pa e-pastu.

Līdzīgas spēles Jackpot Crown™

5 Line Mystery™

5 Line Mystery™

African Simba™

African Simba™

Amazing Stars

Amazing Stars

American Poker II™

American Poker II™