Hoffmania™

Spēles Apraksts

Hoffmania™ - screenshot

Spēlē Hoffmania™ ir atgriezies 80. un 90. gadu televīzijas varonis, lai palīdzētu tev nonākt uz uzvaras ceļa. Ko gan citu var sagaidīt no Deivida Haselhofa!? Tādēļ sagatavojies “Hafinātora” atgriešanās brīdim šajā pilnas izmaksas spēļu automātā, jo tas sniedz iespējas laimēt neskaitāmus laimestus. Atrod galveno varoni un iegūsti lielāko balvu! Un ar mazumiņu veiksmes viņš sniegs piekļuvi ienesīgām bezmaksas spēlēm ar HOFFMANIA iespējām.

Spēles veids „Video slot machine”. 5 spēles cilindri. Spēles laimesta procents svārstā: no 92 % līdz 98 %.

Azartspēļu izmantojamie maksāšanas līdzekļi:

Naudu spēlē var iemaksāt izmantojot lapas augšpusē redzamo pogu PAPILDINĀT, kur tiek piedāvātas dažādas maksājumu metodes. Sākumā summa nonāk jūsu spēļu kontā, no kura var veikt iemaksu spēlē.

Viena kredītpunkta vērtība: 0,01 EUR
Minimālā likme vienai spēlei: 0,05 EUR
Maksimālā likme vienai spēlei: 10,00 EUR
Maksimālais laimests pamatspēlē: 1000 EUR
Maksimālais minēšanas (GAMBLE) laimests: 10 000 EUR

Spēles norises apraksts:

  1. Spēlē vienmēr ir aktīvas visi spēles cilindri.

  2. Likmes izvēle. Ar „+” vai „–” pogu palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles gājienu zem nosaukuma BET. Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt pirms spēles uzsākšanas. Zem BET redzama kopējā gājiena likme.

  3. Cilindru aktivizēšana. Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež START vai AUTOPLAY poga un cilindri sāk
    griezties.

  4. Cilindru apstāšanās. Pēc 1-5 sekundēm, cilindri apstājas automātiski vai nospiežot START pogu.

  5. Laimests. Laimestu plāns parādīts zem pogas PAYTABLE. Laimējošo simbolu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi, izņemot brīvspēles simbolus. Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas. Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem. Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā LAST WIN un uz iegūtā laimesta kombinācijas. Tekošo spēles atlikumu var redzēt uz ekrāna logā CREDIT.

Spēles papildiezīmes:

Ar AUTOPLAY taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku azartspēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar AUTOPLAY taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts. AUTOPLAY darbības laikā ir iespēja ātrāk apturēt cilindrus nospiežot taustiņu START. Ja uz jebkura cilindra izkrīt simbols HOFFMANIA, tas aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot simbolu SCATTER.

Papildspēles:

Ja spēlētājs uz 2., 3., un 4. cilindra gūst 3 „SCATTER” simbolus, tad viņš gūst iespēju spēlēt 5 brīvās spēles. Brīvo spēļu laikā, ja tiek gūti 1 vai vairāki „SCATTER” simboli, tad spēlētājam pēc nejaušības principa tiek piešķirti vai nu papildus 1 vai 2 brīvspēļu gājieni, vai reizināšanas koeficienta palielinājums x1. (maksimāli reizināšanas koeficients var sasniegt x5) Papildspēles notiek ar spēles likmi un līniju skaitu kāds bijis iepriekš.

Laimesta divkāršošana:

Pēc laimesta pamatspēlē un brīvspēlē spēlētājs var mēģināt divkāršot iegūto laimestu, nospiežot GAMBLE taustiņu. Jāmēģina atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Maksimāli pieļaujamās minēšanas reizes ir 5, bez summas ierobežojuma. Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš RED, bet, ja melno, tad jānospiež taustiņš BLACK. Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot COLLECT taustiņu, spēle tiek pārtraukta, un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Spēles beigas:

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts. Spēli var beigt, nospiežot EXIT pogu.

Laimesta saņemšanas norise

Lai saņemtu laimestu, jāiziet no spēles, izmantojot pogu EXIT. Apmeklējiet sadaļu IZMAKSA un norādiet izmaksājamo laimesta summu, ko vēlaties pārskaitīt uz Jūsu bankas kontu.

Pretenziju izskatīšanas kārtība

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, 30 dienu laikā no pretenziju rašanās brīža ir tiesības tās iesniegt azartspēles organizētājam izmantojot e-pastu support@feniksscasino.lv vai zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 67301090. Pretenziju azartspēļu organizētājs izskata 3 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža un paziņo savu atbildi iespējami ātrākā laikā personiski sazinoties ar pieteicēju telefoniski vai pa e-pastu.

Līdzīgas spēles Hoffmania™

5 Line Mystery™

5 Line Mystery™

African Simba™

African Simba™

American Poker II™

American Poker II™

Aztec Power™

Aztec Power™