Haul of Hades™

Spēles Apraksts

Haul of Hades™ - screenshot

Šķērso Stiksas upi, iepazīsti mirušo valstību un laidies lapās ar pazemes bagātībām! Haul of Hades™ iedveš jaunu elpu senajai grieķu leģendai. Doties tieši pazemē, ļaujot dieviem tevi pieskatīt, un lūkojies pēc apslēptajām bagātībām. Tad nu tā – vai esi gatavs stāties aci pret aci ar pazemes valstību, lai cīnītos par fantastiskām bezmaksas spēlēm? Tad izsauc laivinieku un dodies ceļā!

Tiec pie pazemes valstības dārgumiem spēlē Haul of Hades™, kas norit uz 40 uzvarošajām līnijām. Tev nepieciešami tikai pieci vienādi simboli līdzās cits citam bez citiem simboliem to starpā. Visas uzvarošās kombinācijas sākas no kreisā cilindra un stiepjas pāri uzvarošajām līnijām līdz pat pēdējam cilindram labajā pusē. Haul of Hades logotips (nezināmais (wild) simbols) aizvieto visus citus simbolus, izņemot bonusa simbolus (bezmaksas griezieni), un palielina tavas laimesta izredzes. Ja uz otrā, trešā un ceturtā cilindra izkrīt trīs bezmaksas griezienu simboli, tu saņem septiņas bezmaksas spēles.

Spēles veids „Video slot machine”. 5 cilindri un 40 spēles līnijas.
Spēles laimesta procents svārstās no 92 % līdz 98 %.

Azartspēļu automātā izmantojamie maksāšanas līdzekļi

Naudu spēlē var iemaksāt, izmantojot lapas augšpusē redzamo pogu PAPILDINĀT, kur tiek piedāvātas dažādas maksājumu metodes. Sākumā summa nonāk jūsu spēļu kontā, no kura var veikt iemaksu spēlē.

Apraksts Summa
Viena kredītpunkta vērtība: 0,01 EUR
Minimālā likme vienai spēles līnijai: 0,01 EUR
Maksimālā likme vienai spēlei 12,00 EUR
Maksimālais laimests pamatspēlē: 12 000 EUR
Maksimālais minēšanas (GAMBLE) laimests: 10 000 EUR

Spēles norises apraksts

  1. Aktīvo spēles līniju izvēle. Aktīvās spēles līnijas spēlētājs nevar izvēlēties, vienmēr ir aktīvas visas 50 spēles līnijas.

  2. Likmes summas izvēle. Ar „+” vai „–” pogu palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles līniju zem nosaukuma BET/LINE Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt pirms spēles uzsākšanas. Zem BET redzama kopējā gājiena likme.

  3. Cilindru aktivizēšana. Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež START vai AUTOPLAY poga un cilindri sāk griezties.

  4. Cilindru apstāšanās. Pēc 1-5 sekundēm, cilindri apstājas automātiski vai nospiežot START pogu.

  5. Laimests. Laimestu plāns parādīts zem pogas PAYTABLE. Laimējošo simbolu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi, izņemot brīvspēles simbolus. Visi laimesti ir tikai uz izvēlētām līnijām, izņemot brīvspēles simbolu. Ja, cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu. Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas. Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem. Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā LAST WIN un uz iegūtā laimesta līnijas. Pašreizējo spēles atlikumu var redzēt uz ekrāna logā CREDIT.

Spēles papildiezīmes

Ar AUTOPLAY taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku azartspēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar AUTOPLAY taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts. Ja uz jebkura cilindra izkrīt simbols „WILD”, uz kura attēlots uzraksts „Haul of Hades”, tas aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot simbolu „Free Spins”.

Laimesta divkāršošana

Pēc laimesta pamatspēlē un brīvspēlē spēlētājs var mēģināt divkāršot iegūto laimestu, nospiežot GAMBLE taustiņu. Jāmēģina atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Maksimāli pieļaujamās minēšanas reizes ir 5, summas ierobežojums 10 000eur. Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš RED, bet, ja melno, tad jānospiež taustiņš BLACK. Lai palī-dzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot COLLECT taustiņu, spēle tiek pārtraukta, un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Papildspēles

Ja spēlētājs uz spēles cilindriem 2, 3, un 4 gūst „FREE SPINS” simbolus, pilnībā aizpildot šos 3 cilindrus, tad spēlētājs gūst iespēju spēlēt 7 brīvās spēles. Brīvo spēļu sākumā nejauši tiek izvēlēts 1 no dievu simboliem un turpmākajos brīvspēļu gājienos šis simbols var aizpildīt vienu vai vairākus cilindrus pilnībā. Papildus brīvo spēļu gājienus, brīvo spēļu gājienu laikā nav iespējams gūt.

Spēles beigas

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts. Spēli var beigt, nospiežot EXIT pogu.

Laimesta saņemšanas norise

Lai saņemtu laimestu, jāiziet no spēles, izmantojot pogu EXIT. Apmeklējiet sadaļu IZMAKSA un norādiet izmaksājamo laimesta summu, ko vēlaties pārskaitīt uz Jūsu bankas kontu.

Pretenziju izskatīšanas kārtība

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, 30 dienu laikā no pretenziju rašanās brīža ir tiesības tās iesniegt azartspēles organizētā-jam izmantojot e-pastu support@feniksscasino.lv vai zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 67301090. Pretenziju azartspēļu organizētājs izskata 3 darba dienu laikā no pretenzijas saņemša-nas brīža un paziņo savu atbildi iespējami ātrākā laikā personiski sazinoties ar pietei-cēju telefoniski vai pa e-pastu.

Līdzīgas spēles Haul of Hades™

5 Line Mystery™

5 Line Mystery™

African Simba™

African Simba™

Amazing Stars

Amazing Stars

American Poker II™

American Poker II™