Gryphon’s Gold™ deluxe

Spēles Apraksts

Gryphon’s Gold™ deluxe - screenshot

Gryphon’s Gold™ deluxe spēlē nonāc leģendārā zemē, ko apdzīvo mītiski radījumi, kas glabā neatklātus dārgumus. Visvērtīgākie no tiem ir nebeidzami zelta krājumi, ko sargā radījums, kas ir pus ērglis un pus lauva - majestātiskais grifs. Lai piekļūtu šiem dārgumiem, Tev jādodas pa taku, kas ved cauri mistiskajam mežam. Ja Tev šis piedzīvojums izdosies veiksmīgs, Tavs atalgojums būs grifa zelta krājumi!

Tavs mērķis Gryphon’s Gold™ deluxe spēlē ir uzgriezt 5 vienādus simbolus vienā no 10 izmaksas līnijām bez citiem simboliem starp tiem. Tu būsi laimējis tiklīdz līnijās no kreisās uz labo pusi uzgriezīsies vismaz divi 9 simboli, princeses, vienradža vai grifa simboli. Lai laimētu, visiem citiem simboliem uz līnijas jāuzgriežas vismaz 3 reizes. Grifa simbols aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot „Scatter” simbolus, un dubulto Tavu laimestu attiecīgajā izmaksas līnijā. Laimestu Tev nesīs 2 „Scatter” simboli (meža simboli) neatkarīgi no to pozīcijas uz ruļļiem. 3 vai vairāk „Scatter” simboli sniegs Tev 15 bezmaksas griezienus ar trīskāršotiem laimestiem.

Spēles veids: „Video slot machine”. 5 cilindri un 10 spēles līnijas. Spēles laimesta procents svārstās: no 92 % līdz 98 %.

Azartspēļu izmantojamie maksāšanas līdzekļi:

Naudu spēlē var iemaksāt izmantojot lapas augšpusē redzamo pogu PAPILDINĀT, kur tiek piedāvātas dažādas maksājumu metodes. Sākumā summa nonāk jūsu spēļu kontā, no kura var veikt iemaksu spēlē.

Apraksts Summa
Viena kredītpunkta vērtība: 0.01 Eur
Minimālā likme vienai spēles līnijai: 0.01 Eur
Maksimālā likme vienai spēles līnijai: 1.00 Eur
Maksimālais laimests pamatspēlē: 9000 Eur
Maksimālais minēšanas (GAMBLE) laimests: 10 000 Eur

Spēles norises apraksts:

  1. Aktīvo spēles līniju izvēle. Aktīvās spēles līnijas spēlētājs izvēlas ar „+” vai „–” pogām uz ekrāna zem nosaukuma „LINES”.

  2. Likmes summas izvēle. Ar „+” vai „–” pogu palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles līniju zem nosaukuma BET/LINE Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt pirms spēles uzsākšanas. Zem BET redzama kopējā gājiena likme.

  3. Cilindru aktivizēšana. Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež START vai AUTOPLAY poga un cilindri sāk griezties.

  4. Cilindru apstāšanās. Pēc 1-5 sekundēm, cilindri apstājas automātiski vai nospiežot START pogu.

  5. Laimests. Laimestu plāns parādīts zem pogas PAYTABLE. Laimējušo simbolu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi, izņemot brīvspēles simbolus. Visi laimesti ir tikai uz izvēlētām līnijām, izņemot brīvspēles simbolu. Ja cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējušo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu. Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas. Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem. Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā LAST WIN un uz iegūtā laimesta līnijas. Tekošo spēles atlikumu var redzēt uz ekrāna logā CREDIT.

Spēles papildiezīmes:

Ar „Automatic Start” taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku azartspēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar „Automatic Start” taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts. Ja uz jebkura cilindra izkrīt simbols „PUTNS”, tas aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot simbolu “KOKI”. Kā arī šis simbols divkāršo laimestu.

Laimesta divkāršošana:

Pēc laimesta pamatspēlē un brīvspēlē spēlētājs var mēģināt divkāršot iegūto laimestu nospiežot GAMBLE taustiņu. Jāmēģina atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Maksimāli pieļaujamās minēšanas reizes ir 5, summas ierobežojums – 10000 EUR. Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš RED, bet ja melno, tad jānospiež taustiņš BLACK. Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot COLLECT taustiņu, spēle tiek pārtraukta un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Papildspēles:

Ja uz spēles cilindriem, jebkurā vietā izkrīt 3, 4 vai 5 “KOKI” simboli, tad spēlētājs gūst iespēju spēlēt 15 papildspēles. Ja papildspēlēs vēlreiz uzkrīt vismaz 3 ”KOKI” simboli, tad spēlētājs iegūst vēl 15 papildspēles. Papildspēļu laikā laimesta reizināšanas koeficients ir 3. Papildspēles notiek ar spēles likmi un līniju skaitu kāds bijis iepriekš.

Spēles beigas:

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts. Spēli var beigt nospiežot EXIT pogu.

Laimesta saņemšanas norise:

Lai saņemtu laimestu, jāiziet no spēles, izmantojot pogu EXIT. Apmeklējiet sadaļu IZMAKSA un norādiet izmaksājamo laimesta summu, ko vēlaties pārskaitīt uz Jūsu bankas kontu.

Pretenziju izskatīšanas kārtība:

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, 30 dienu laikā no pretenziju rašanās brīža ir tiesības tās iesniegt azartspēles organizētājam izmantojot e-pastu: support@feniksscasino.lv vai zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 67301090. Pretenziju azartspēļu organizētājs izskata 3 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža un paziņo savu atbildi iespējami ātrākā laikā personiski sazinoties ar pieteicēju telefoniski vai pa e-pastu.

Līdzīgas spēles Gryphon’s Gold™ deluxe

5 Line Mystery™

5 Line Mystery™

African Simba™

African Simba™

Amazing Stars

Amazing Stars

American Poker II™

American Poker II™