Golden Sevens™

Spēles Apraksts

Golden Sevens™ - screenshot

Golden Sevens ir klasisks un krāšņs spēļu automāts ar daudziem un dažādiem augļiem. Iegriez cilindrus un daudzkāršo savu laimestu. Piecas, desmit un divdesmit uzvarošās līnijas uz pieciem cilindriem ne vien sniegs tev lielus laimestus, bet arī iespēju iegūt milzīgu džekpotu!

Tavs mērķis ir iegūt piecus vienādus simbolus uz uzvarošās līnijas. Parastajā spēlē katra uzvarošā kombinācija sākas ar pirmo cilindru un stiepjas pāri uzvarošajai līnijai no kreisās uz labo pusi. Lai uzvarētu, simboliem uz aktīvas uzvarošās līnijas jāatrodas līdzās un starp tiem nedrīkst būt citu simbolu.

Spēles veids: „Video slot machine”. 5 cilindri un 20 spēles līnijas.

Spēles laimesta procents svārstās: no 92 % līdz 98 %.

Azartspēļu izmantojamie maksāšanas līdzekļi:

Naudu spēlē var iemaksāt izmantojot lapas augšpusē redzamo pogu PAPILDINĀT, kur tiek piedāvātas dažādas maksājumu metodes. Sākumā summa nonāk jūsu spēļu kontā, no kura var veikt iemaksu spēlē.

Viena kredītpunkta vērtība: 0,01 EUR
Minimālā likme vienai spēles līnijai: 0,01 EUR
Maksimālā likme vienai spēles līnijai: 0,50 EUR
Maksimālais laimests pamatspēlē: 2500 EUR
Maksimālais,Jackpot laimests: 100 000 EUR + uzkrājums.
Maksimālais minēšanas (GAMBLE) laimests: 10 000 EUR

Spēles norises apraksts

  1. Aktīvo spēles līniju izvēle.Aktīvās spēles līnijas spēlētājs izvēlas ar „+” vai „–” pogām uz ekrāna zem nosaukuma „LINES”.

  2. Likmes summas izvēle. Ar „+” vai „–” pogu palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles līniju zem nosaukuma BET/LINE
    Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt pirms spēles uzsākšanas.
    Zem BET redzama kopējā gājiena likme.

  3. Cilindru aktivizēšana. Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež START vai AUTOPLAY poga un cilindri sāk griezties.

  4. Cilindru apstāšanās. Pēc 1-5 sekundēm, cilindri apstājas automātiski vai nospiežot START pogu.

  5. Laimests. Laimestu plāns parādīts zem pogas PAYTABLE. Laimējošo simbolu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi. Visi laimesti ir tikai uz izvēlētām līnijām. Ja cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu. Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas. Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem. Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā LAST WIN un uz iegūtā laimesta līnijas. Tekošo spēles atlikumu var redzēt uz ekrāna logā CREDIT.

Spēles papildiezīmes

Ar AUTOPLAY taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku interakstīvā spēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar AUTOPLAY taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts. Spēlētājam gūstot pilnībā aizpildītus visus spēles cilindrus ar simbolu „7”, tiek laimēts „Jackpot” laimests, kura vērtība uzrādīta spēles ekrāna augšpusē. „Jackpot” laimesta vērtība ir atkarīga no spēlētāja spēles likmes, kā arī šis „Jackpot” laimests spēlējot šo spēli pakāpeniski palielinās - uzkrājas.

Laimesta divkāršošana:

Pēc laimesta pamatspēlē spēlētājs var mēģināt divkāršot iegūto laimestu nospiežot GAMBLE taustiņu. Jāmēģina nospiest taustiņu tajā brīdī, kad taustiņš ir iekrāsojies dzeltens. Maksimāli pieļaujamās reizes ir 5. Nospiežot COLLECT taustiņu, spēle tiek pārtraukta un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Spēles beigas

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts. Spēli var beigt nospiežot EXIT pogu.

Laimesta saņemšanas norise

Lai saņemtu laimestu, jāiziet no spēles, izmantojot pogu EXIT. Apmeklējiet sadaļu IZMAKSA un norādiet izmaksājamo laimesta summu, ko vēlaties pārskaitīt uz Jūsu bankas kontu.

Pretenziju izskatīšanas kārtība

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, 30 dienu laikā no pretenziju rašanās brīža ir tiesības tās iesniegt azartspēles organizētājam izmantojot e-pastu support@feniksscasino.lv vai zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 67301090. Pretenziju azartspēļu organizētājs izskata 3 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža un paziņo savu atbildi iespējami ātrākā laikā personiski sazinoties ar pieteicēju telefoniski vai pa e-pastu.

Līdzīgas spēles Golden Sevens™

5 Line Mystery™

5 Line Mystery™

African Simba™

African Simba™

Amazing Stars

Amazing Stars

American Poker II™

American Poker II™