Golden Cobras™ deluxe

Spēles Apraksts

Golden Cobras™ deluxe - screenshot

Laipni lūgti Indijā – guru, faķīru un čūsku dīdītāju zemē! Pungi instrumenta mierinošās mūzikas pavadījumā danco ne vien kobras, bet arī laimesti, traucoties tieši uz tavu spēles kontu! Iepazīsti Tālo Austrumu pasauli, kas apvīta daudziem zeltītiem mītiem, kuros paredzēti brīnumaini laimesti un ienesīgas papildspēles uz pieciem cilindriem un desmit uzvarošajām līnijām.

Tavs mērķis ir iegūt piecus vienādus simbolus uz aktīvas uzvarošās līnijas. Uzvarošas kombinācijas sākas no kreisās puses un stiepjas pāri cilindriem uz labo pusi. Svarīgi, lai tavas uzvarošās kombinācijas sāktos uz pirmā cilindra un stieptos pāri uzvarošajai līnijai un vienādie simboli atrastos līdzās cits citam, turklāt starp tiem neatrastos citi simboli. Izkaisītie (scatter) simboli sniedz uzvaru neatkarīgi no atrašanās vietas uz cilindriem.

Spēles veids „Video slot machine”. 5 cilindri un 10 spēles līnijas.
Spēles laimesta procents svārstās no 92 % līdz 98 %.

Azartspēļu automātā izmantojamie maksāšanas līdzekļi:

Naudu spēlē var iemaksāt, izmantojot lapas augšpusē redzamo pogu PAPILDINĀT, kur tiek piedāvātas dažādas maksājumu metodes. Sākumā summa nonāk jūsu spēļu kontā, no kura var veikt iemaksu spēlē.

Apraksts Summa
Viena kredītpunkta vērtība: 0,01 EUR
Minimālā likme vienai spēles līnijai: 0,01 EUR
Maksimālā likme vienai spēles līnijai: 1,00 EUR
Maksimālais laimests pamatspēlē: 5 000 EUR
Maksimālais minēšanas (GAMBLE) laimests: 10 000 EUR

Spēles norises apraksts:

  1. Aktīvo spēles līniju izvēle. Aktīvās spēles līnijas spēlētājs izvēlas ar „+” vai „–” pogām uz ekrāna zem nosauku-ma „LINES”.

  2. Likmes summas izvēle. Ar „+” vai „–” pogu palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles līniju zem nosaukuma BET/LINE Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt pirms spēles uzsākšanas. Zem BET redzama kopējā gājiena likme.

  3. Cilindru aktivizēšana. Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež START vai AUTOPLAY poga un cilindri sāk griezties.

  4. Cilindru apstāšanās. Pēc 1-5 sekundēm, cilindri apstājas automātiski vai, nospiežot START pogu.

  5. Laimests. Laimestu plāns parādīts zem pogas PAYTABLE. Laimējošo simbolu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi, izņemot brīvspēles simbolus. Visi laimesti ir tikai uz izvēlētām līnijām, izņemot brīvspēles simbolu. Ja, cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu. Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas. Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem. Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā LAST WIN un uz iegūtā laimesta līnijas. Pašreizējo spēles atlikumu var redzēt uz ekrāna logā CREDIT.

Spēles papildiezīmes:

Ar AUTOPLAY taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku azartspēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar AUTOPLAY taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts. Ja uz jebkura cilindra izkrīt simbols „GURU”, tas aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot simbolu „TRAUKS”.

Laimesta divkāršošana

Pēc laimesta pamatspēlē un brīvspēlē spēlētājs var mēģināt divkāršot iegūto laimestu, nospiežot GAMBLE taustiņu. Jāmēģina atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Maksimāli pieļaujamās minēšanas reizes ir 5, summas ierobežojums 10000eur. Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš RED, bet ja melno, tad jānospiež taustiņš BLACK. Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot COLLECT taustiņu, spēle tiek pārtraukta un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Papildspēles

Ja spēlētājs gūst 3 “TRAUKA” simbolus, tad viņš gūst iespēju spēlēt 15 brīvās spēles un ja brīvo spēļu laikā uzkrīt simbols “GURU”, tad iegūtie punkti reizinās ar 3 vai 5 pēc automāta izvēles, ja spēlētājs gūst 4 “TRAUKA” simbolus, tad viņš gūst iespēju spēlēt 20 brīvās spēles un ja brīvo spēļu laikā uzkrīt simbols “GURU”, tad iegūtie punkti reizinās ar 3, 5 vai 10 pēc automāta izvēles, ja spēlētājs gūst 5 “TRAUKA” simbolus, tad viņš gūst iespēju spēlēt 25 brīvās spēles un ja brīvo spēļu laikā uzkrīt simbols “GURU”, tad iegūtie punkti reizinās ar 3, 5, 10 vai 25 pēc automāta izvēles. Brīvās spēles nav iespējams apturēt. Tās beidzās, kad ir izspēlētas visas brīvās spēles.

Spēles beigas:

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts. Spēli var beigt, nospiežot EXIT pogu.

Laimesta saņemšanas norise

Lai saņemtu laimestu, jāiziet no spēles, izmantojot pogu EXIT. Apmeklējiet sadaļu IZMAKSA un norādiet izmaksājamo laimesta summu, ko vēlaties pārskaitīt uz Jūsu bankas kontu.

Pretenziju izskatīšanas kārtība

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, 30 dienu laikā no pretenziju rašanās brīža ir tiesības tās iesniegt azartspēles organizētā-jam izmantojot e-pastu support@feniksscasino.lv vai zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 67301090. Pretenziju azartspēļu organizētājs izskata 3 darba dienu laikā no pretenzijas saņemša-nas brīža un paziņo savu atbildi iespējami ātrākā laikā personiski sazinoties ar pietei-cēju telefoniski vai pa e-pastu.

Līdzīgas spēles Golden Cobras™ deluxe

5 Line Mystery™

5 Line Mystery™

African Simba™

African Simba™

Amazing Stars

Amazing Stars

American Poker II™

American Poker II™