Frogs Fairy Tale™

Spēles Apraksts

Frogs Fairy Tale™ - screenshot

Zaļā ir ne vien cerību, bet arī mūsu mazā draudziņa krāsa, kurš spēlē Frogs Fairy Tale™ pārvērtīs zelta monētas, dārgakmeņus un daudz ko citu milzīgos laimestos! Izbaudi nesteidzīgu pastaigu pa sapņaino pasaku mežu, lai ar mūsu piemīlīgā varžu karaļa palīdzību piepildītu savu spēles kontu. Ar kripatiņu veiksmes tu uziesi bonusa dīķi, kas klāts ar ūdensrozēm un kurā slēpjas džekpots un viena vai divas papildspēles.

Tavs mērķis ir iegūst piecus vienādus simbolus uz 20 uzvarošajām līnijām. Tu spēlē gūsi uzvaru, ja iegūsi divus “Kroņa” vai trīs citus vienādus simbolus, ja tie uz līnijas izkritīs no kreisās puses uz labo un starp tiem nebūs citu simbolu. “Ūdensrozes” sniegs tev uzvaru neatkarīgi no atrašanās vietas uz cilindriem. “Vardes” simbols aizstās jebkuru citu simbolu, izņemot “Ūdensrožu” simbolu.

Spēles veids „Video slot machine”. 5 cilindri un 20 spēles kombinācijas.
Spēles laimesta procents svārstās no 92 % līdz 98 %.

Azartspēļu izmantojamie maksāšanas līdzekļi

Naudu spēlē var iemaksāt, izmantojot lapas augšpusē redzamo pogu PAPILDINĀT, kur tiek piedāvātas dažādas maksājumu metodes. Sākumā summa nonāk jūsu spēļu kontā, no kura var veikt iemaksu spēlē.

Apraksts Summa
Viena kredītpunkta vērtība: 0,01 EUR
Minimālā likme vienai spēlei: 0,20 EUR
Maksimālā likme vienai spēlei: 10,00 EUR
Maksimālais laimests pamatspēlē: 10 000 EUR
Maksimālais minēšanas (GAMBLE) laimests: 10 000 EUR

Spēles norises apraksts

  1. Aktīvo spēles līniju izvēle. Aktīvās spēles līnijas spēlētājs nevar izvēlēties, vienmēr ir aktīvas 20 spēles līnijas, jeb kombinācijas.

  2. Likmes summas izvēle. Ar „+” vai „–” pogu palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles līniju zem nosaukuma BET/LINE Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt pirms spēles uzsākšanas. Zem BET redzama kopējā gājiena likme.

  3. Cilindru aktivizēšana. Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež START vai AUTOPLAY poga un cilindri sāk griezties.

  4. Cilindru apstāšanās. Pēc 1-5 sekundēm, cilindri apstājas automātiski vai nospiežot START pogu.

  5. Laimests. Laimestu plāns parādīts zem pogas PAYTABLE. Laimējošo simbolu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi, izņemot brīvspēles simbolus. Visi laimesti ir tikai uz izvēlētām līnijām, izņemot brīvspēles simbolu. Ja, cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu. Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas. Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem. Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā LAST WIN un uz iegūtā laimesta līnijas. Pašreizējo spēles atlikumu var redzēt uz ekrāna logā CREDIT.

Spēles papildiezīmes

Ar AUTOPLAY taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku interaktīvā spēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar AUTOPLAY taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts. Ja uz jebkura cilindra izkrīt simbols “WILD”, tas aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot simbolu “BONUS”.

Laimesta divkāršošana

Pēc laimesta pamatspēlē un brīvspēlē spēlētājs var mēģināt divkāršot iegūto laimestu, nospiežot GAMBLE taustiņu. Jāmēģina atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Maksimāli pieļaujamās minēšanas reizes ir 5, summas ierobežojums – 10000eur. Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš RED, bet ja melno, tad jānospiež taustiņš BLACK. Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot COLLECT taustiņu, spēle tiek pārtraukta un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Papildspēles

Šajā spēlē ir vairākas bonus un brīvās spēles. Vardes Bonus: Pamatspēlē kāda gājiena laikā varde, var sākt ķert mušas katra noķertā muša palielina reizināšanas koeficientu ar kuru tiks reizināts gājiena laikā gūtais laimests. Ūdensrozes Bonus: Uz 1,3 un 5 cilindra gūstot ūdensrozes simbolus uz spēles laukuma parādās lauks ar ūdensrozēm un spēlētājam ir jātver/jāizvēlas ūdensrozes un jāatver pēc iespējas vairāk vienādus simbolus, lai varētu gūs papildus bonusus un laimestus.

Spēles beigas

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts. Spēli var beigt nospiežot EXIT pogu.

Laimesta saņemšanas norise

Lai saņemtu laimestu, jāiziet no spēles, izmantojot pogu EXIT. Apmeklējiet sadaļu IZMAKSA un norādiet izmaksājamo laimesta summu, ko vēlaties pārskaitīt uz Jūsu bankas kontu.

Pretenziju izskatīšanas kārtība

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, 30 dienu laikā no pretenziju rašanās brīža ir tiesības tās iesniegt azartspēles organizētājam izmantojot e-pastu support@feniksscasino.lv vai zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 67301090. Pretenziju azartspēļu organizētājs izskata 3 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža un paziņo savu atbildi iespējami ātrākā laikā personiski sazinoties ar pieteicēju telefoniski vai pa e-pastu.

Līdzīgas spēles Frogs Fairy Tale™

5 Line Mystery™

5 Line Mystery™

African Simba™

African Simba™

Amazing Stars

Amazing Stars

American Poker II™

American Poker II™