Firestarter™

Spēles Apraksts

Firestarter™ - screenshot

Uzmanību, karsts! Velnišķīgais pārītis mūsu spēļu automātā Firestarter™ sniedz varenus laimestus! Nebaidies no ugunīgajiem augļiem, koši sarkanā septītnieka un sērkociņiem, kas varētu aizsākt liesmas un likt visam sasprāgt gabalos. Tie visi nāk tev par labu un pelna griezienus spēlē Firestarter™.

Parastajā Firestarter™ spēlē katra uzvarošā kombinācija sākas cilindru kreisajā pusē un stiepjas visas uzvarošās līnijas garumā. Visas balvas uz izvēlētajām līnijām sniedz laimestu, savukārt izkaisītais (scatter) simbols sniedz uzvaru jebkurā ekrānā redzamajā pozīcijā.

Spēles veids:„Video slot machine”.5 cilindri un 25 spēles līnijas. Spēles laimesta kopsumma svārstās: no 92% līdz 98%.

Azartspēļu izmantojamie maksāšanas līdzekļi

Naudu spēlē var iemaksāt izmantojot lapas augšpusē redzamo pogu PAPILDINĀT, kur tiek piedāvātas dažādas maksājumu metodes. Sākumā summa nonāk jūsu spēļu kontā, no kura var veikt iemaksu spēlē.

Viena kredītpunkta vērtība: 0,01 EUR
Minimālā likme vienai spēles līnijai: 0,01 EUR
Maksimālā likme vienai spēles līnijai: 0,40 EUR
Maksimālais laimests pamatspēlē: 2000 EUR
Maksimālais minēšanas (GAMBLE) laimests: 10 000 EUR

Spēles norises apraksts

  1. Aktīvo spēles līniju izvēle. Aktīvās spēles līnijas spēlētājs izvēlas ar „+” vai „–” pogām uz ekrāna zem nosaukuma „LINES”.

  2. Likmes summas izvēle. Ar „+” vai „–” pogu palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles līniju zem nosaukuma BET/LINE Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt pirms spēles uzsākšanas. Zem BET redzama kopējā gājiena likme.

  3. Cilindru aktivizēšana. Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež START vai AUTOPLAY poga un cilindri sāk griezties.

  4. Cilindru apstāšanās. Pēc 1-5 sekundēm, cilindri apstājas automātiski vai, nospiežot START pogu.

  5. Laimests. Laimestu plāns parādīts zem pogas PAYTABLE. Laimējošo simbolu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi, izņemot brīvspēles simbolus. Visi laimesti ir tikai uz izvēlētām līnijām, izņemot brīvspēles simbolu. Ja cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu. Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas. Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem. Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā LAST WIN un uz iegūtā laimesta līnijas. Tekošo spēles atlikumu var redzēt uz ekrāna logā CREDIT.

Spēles papildiezīmes

Ar AUTOPLAY taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku azartspēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar AUTOPLAY taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts. Ja uz spēles cilindriem izkrīt simbols WILD, tas aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot simbolu SCATTER. Ja uz spēles cilindriem izkritusi laimējusi kombinācija, tad šī kombinācija, gūstot laimestu, no spēles cilindriem pazūd un šo simbolu vietā, virzienā no augšas uz leju nostājas citi simboli, kas savukārt atkal var veidot laimējušu kombināciju.

Laimesta divkāršošana

Pēc laimesta pamatspēlē un brīvspēlē spēlētājs var mēģināt divkāršot iegūto laimestu, nospiežot GAMBLE taustiņu. Jāmēģina atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Maksimāli pieļaujamās minēšanas reizes ir 5. Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš RED, bet, ja melno, tad jānospiež taustiņš BLACK. Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot COLLECT taustiņu, spēle tiek pārtraukta, un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Papildspēles

Ja spēlētājs uz spēles cilindriem gūst vismaz 3 SCATTER simbolus, tad viņš gūst iespēju spēlēt 10 bonusspēles. Brīvo spēļu laikā jebkurā vietā uz spēles cilindriem gūstot vienādus simbolus vīrietis - VELNS vai vienādus simbolus sieviete -VELNS, tiek gūti papildus kredītpunkti – tiem nav jānostājas līnijā. Atkārtoti gūstot 3 simbolus SCATTER, tiek gūti 5 papildus brīvspēļu gājieni, ja uzkrituši 4 SCATTER simboli – 10 brīvspēles gājieni, par 5 SCATTER simboliem iegūst 15 brīvspēles gājienus.

Spēles beigas

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts. Spēli var beigt, nospiežot EXIT pogu.

Laimesta saņemšanas norise

Lai saņemtu laimestu, jāiziet no spēles, izmantojot pogu EXIT. Apmeklējiet sadaļu IZMAKSA un norādiet izmaksājamo laimesta summu, ko vēlaties pārskaitīt uz Jūsu bankas kontu.

Pretenziju izskatīšanas kārtība

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, 30 dienu laikā no pretenziju rašanās brīža ir tiesības tās iesniegt azartspēles organizētājam izmantojot e-pastu support@feniksscasino.lv vai zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 67301090. Pretenziju azartspēļu organizētājs izskata 3 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža un paziņo savu atbildi iespējami ātrākā laikā personiski sazinoties ar pieteicēju telefoniski vai pa e-pastu.

Līdzīgas spēles Firestarter™

5 Line Mystery™

5 Line Mystery™

African Simba™

African Simba™

Amazing Stars

Amazing Stars

American Poker II™

American Poker II™