Fairy Queen™

Spēles Apraksts

Fairy Queen™ - screenshot

Ļaujiet Fairy Queen™ maģiskajai burvībai aizraut jūs! Šajā vizuāli satriecošajā spēļu automātā, kas ir pilns ar maģiskiem elfiem, laumiņām, rūķiem, troļļiem un meža gariņiem, jums ir lieliskas izredzes gūt lielus laimestus! Atklājiet papildu spēles ar īpašiem simboliem, kas garantē laimestus, un papildiniet guvumus savā kontā!

Fairy Queen™ spēles mērķis ir panākt, lai uz visiem 5 ratiem parādītos viens un tas pats simbols. Parastajā spēlē laimējošā kombinācija stiepjas no kreisās uz labo pusi pāri izmaksas līnijai. Lai laimētu, visai laimējošajai kombinācijai ir jāaizņem izmaksas līnija tā, lai starp laimējošajiem simboliem nebūtu nekādu citu simbolu. MEŽONĪGĀS “Laumiņu karalienes” (WID “Fairy Queen”) simbols darbojas kā džokeris un aizstāj visus citus simbolus, izņemot izkliedētāja simbolu (gaismas portāls).

Spēles veids „Video slot machine”. 5 cilindri un 10 spēles līnijas.

Spēles laimesta procents svārstās no 92 % līdz 98 %.

Azartspēļu izmantojamie maksāšanas līdzekļi

Naudu spēlē var iemaksāt izmantojot lapas augšpusē redzamo pogu PAPILDINĀT, kur tiek piedāvātas dažādas maksājumu metodes. Sākumā summa nonāk jūsu spēļu kontā, no kura var veikt iemaksu spēlē.

Viena kredītpunkta vērtība: 0,01 EUR
Minimālā likme vienai spēles līnijai: 0,01 EUR
Maksimālā likme vienai spēles līnijai: 1,00 EUR
Maksimālais laimests pamatspēlē: 9 000,00 EUR
Maksimālais minēšanas (GAMBLE) laimests: 10 000,00 EUR

Spēles norises apraksts

 1. Aktīvo spēles līniju izvēle.
  Aktīvās spēles līnijas spēlētājs izvēlas ar „+” vai „–” pogām uz ekrāna zem nosaukuma „LINES”.

 2. Likmes summas izvēle.
  Ar „+” vai „–” pogu palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles līniju zem nosaukuma BET/LINE
  Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt pirms spēles uzsākšanas.
  Zem BET redzama kopējā gājiena likme.

 3. Cilindru aktivizēšana.
  Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež START vai AUTOPLAY poga un cilindri sāk griezties.

 4. Cilindru apstāšanās.
  Pēc 1-5 sekundēm, cilindri apstājas automātiski vai, nospiežot START pogu.

 5. Laimests.
  Laimestu plāns parādīts zem pogas PAYTABLE.
  Laimējošo simbolu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi, izņemot brīvspēles simbolus.
  Visi laimesti ir tikai uz izvēlētām līnijām, izņemot brīvspēles simbolu.
  Ja cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu.
  Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas.
  Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem.
  Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā LAST WIN un uz iegūtā laimesta līnijas. Tekošo spēles atlikumu var redzēt uz ekrāna logā CREDIT.

Spēles papildiezīmes

Ar AUTOPLAY taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku interakstīvā spēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar AUTOPLAY taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts.
Ja uz jebkura cilindra izkrīt simbols „SIEVIETE”, tas aizvieto jebkuru citu simbolu izņemot SCATTER simbolu, uz kura attēlota meža taka.

Laimesta divkāršošana

Pēc laimesta pamatspēlē un brīvspēlē spēlētājs var mēģināt divkāršot iegūto laimestu, nospiežot GAMBLE taustiņu.
Jāmēģina atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Maksimāli pieļaujamās minēšanas reizes ir 5, bez summas ierobežojuma. Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš RED, bet, ja melno, tad jānospiež taustiņš BLACK. Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot COLLECT taustiņu, spēle tiek pārtraukta, un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Papildspēles

Ja pamatspēlē izkrīt 3, 4 vai 5 „SCATTER” simboli, tad spēlētājs iegūst 10 papildspēles, kuru laikā katrs gājiens gūst laimestu. Katra gājiena sākumā uz pirmā cilindra tiek izspēlēts izvēršanas simbols, kurš aizpilda 2 vai 3 cilindrus – atkarībā no simbola. Piemēram, ja tiek izspēlēts simbols 9, tad aizpildās divi cilindri ar šo simbolu un tiek gūts attiecīgais laimests. Šis simbols var uzkrist arī kādā no nākamajiem cilindriem, tādējādi palielinot laimestu, bet šiem vienādajiem simboliem ir jābūt pēc kārtas, jo laimestu skaita tikai no kreisās uz labo pusi. Papildspēles notiek ar spēles likmi un līniju skaitu kāds bijis iepriekš. Ja, kā izvēršanas simbols tiek izspēlēts „SCATTER” simbols, tad cilindri neaizpildās, bet laimests tiek gūts tikai par 2 simboliem un, turpinoties gājienam, ir iespēja, ka uz 3, 4 vai 5 cilindra tiks izspēlēts vēl viens SCATTER simbols. Ja brīvspēļu laikā vēlreiz uzkrīt vismaz 3 „SCATTER” simboli, tad tiek gūtas papildus 10 brīvspēles.

Spēles beigas

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts. Spēli var beigt, nospiežot EXIT pogu.

Laimesta saņemšanas norise

Lai saņemtu laimestu, jāiziet no spēles, izmantojot pogu EXIT. Apmeklējiet sadaļu IZMAKSA un norādiet izmaksājamo laimesta summu, ko vēlaties pārskaitīt uz Jūsu bankas kontu.

Pretenziju izskatīšanas kārtība

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, 30 dienu laikā no pretenziju rašanās brīža ir tiesības tās iesniegt azartspēles organizētājam izmantojot e-pastu support@feniksscasino.lv vai zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 67301090.
Pretenziju azartspēļu organizētājs izskata 3 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža un paziņo savu atbildi iespējami ātrākā laikā personiski sazinoties ar pieteicēju telefoniski vai pa e-pastu.

Līdzīgas spēles Fairy Queen™

5 Line Mystery™

5 Line Mystery™

African Simba™

African Simba™

Amazing Stars

Amazing Stars

American Poker II™

American Poker II™