Cleopatra Queen Of Slots™

Spēles Apraksts

Cleopatra Queen Of Slots™ - screenshot

Tīrākais ēzeļa piens un skaistākie laimesti – ienāc Kleopatras pilī. Skaties, kā plūst pareizās hieroglifu kombinācijas, kamēr tu pats izbaudi privātu tikšanos ar skaisto valdnieci.

Tavs mērķis ir iegūt piecus vienādus simbolus vienā no 20 uzvarošajām līnijām. Parastajā spēlē uzvarošās kombinācijas sākas uz pirmā cilindra kreisajā pusē un turpinās visas uzvarošās līnijas garumā līdz pat pēdējam cilindram labajā pusē. Visiem simboliem uzvarošajā kombinācijā jābūt līdzās un starp tiem nedrīkst būt citu simbolu. Uzvarošajā kombinācijā Kleopatras simbols desmitkārt palielina tavu uzvarošo līniju un aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot grāmatas simbolu. Iegūsti trīs vai vairāk grāmatas simbolus, lai iegūtu bezmaksas griezienus. Divi grāmatas simboli tiek izmantoti, lai pieņemtu lēmumu par bezmaksas griezienu skaitu un tavu papildu nezināmo (Wild) simbolu.

Spēles veids „Video slot machine”. 5 cilindri un 20 spēles līnijas. Spēles laimesta procents svārstā: no 92 % līdz 98 %.

Azartspēļu izmantojamie maksāšanas līdzekļi:

Naudu spēlē var iemaksāt izmantojot lapas augšpusē redzamo pogu PAPILDINĀT, kur tiek piedāvātas dažādas maksājumu metodes. Sākumā summa nonāk jūsu spēļu kontā, no kura var veikt iemaksu spēlē.

Viena kredītpunkta vērtība: 0,01 EUR
Minimālā likme vienai spēles līnijai: 0,01 EUR
Maksimālā likme vienai spēles līnijai: 0,50 EUR
Maksimālais laimests pamatspēlē: 5000 EUR
Maksimālais minēšanas (GAMBLE) laimests: 10 000 EUR

Spēles norises apraksts

  1. Aktīvo spēles līniju izvēle. Aktīvās spēles līnijas spēlētājs izvēlas ar „+” vai „–” pogām uz ekrāna zem nosaukuma „LINES”.

  2. Likmes summas izvēle. Ar „+” vai „–” pogu palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles līniju zem nosaukuma BET/LINE Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt pirms spēles uzsākšanas. Zem BET redzama kopējā gājiena likme.

  3. Cilindru aktivizēšana. Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež START vai AUTOPLAY poga un cilindri sāk griezties.

  4. Cilindru apstāšanās. Pēc 1-5 sekundēm, cilindri apstājas automātiski vai nospiežot START pogu.

  5. Laimests. Laimestu plāns parādīts zem pogas PAYTABLE. Laimējošo simbolu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi, izņemot brīvspēles simbolus. Visi laimesti ir tikai uz izvēlētām līnijām, izņemot brīvspēles simbolu. Piešķir tikai katras līnijas lielāko laimestu. Ja cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu. Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimesta kombinācijas summējas. Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem. Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā LAST WIN un uz iegūtā laimesta līnijas. Tekošo spēles atlikumu var redzēt uz ekrāna logā CREDIT.

Spēles papildiezīmes

Ar AUTOPLAY taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku interakstīvā spēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar AUTOPLAY taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts. Ja uz jebkura cilindra izkrīt simbols CLEOPATRA WILD, tas aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot simbolu GRĀMATA. Un reizina iegūto līnijas laimestu, iespēja sareizināt pat līdz reiz 10.

Laimesta divkāršošana

Pēc laimesta pamatspēlē un brīvspēlē spēlētājs var mēģināt divkāršot iegūto laimestu nospiežot GAMBLE taustiņu. Jāmēģina atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Maksimāli pieļaujamās minēšanas reizes ir 5. Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš RED, bet ja melno, tad jānospiež taustiņš BLACK. Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot COLLECT taustiņu, spēle tiek pārtraukta un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Papildspēle

Ja uz spēles cilindriem, jebkurā vietā izkrīt 3, 4 vai 5 GRĀMATA simboli, tad spēlētājs gūst iespēju spēlēt bezmaksas brīvās spēles. Brīvo spēļu skaitu nosaka simbols GRĀMATA, kurai atveroties tiek parādīts iegūtais brīvo spēļu skaits un arī tiek izvēlēts BONUS WILD simbols, kurš aizvietos jebkuru citu simbolu, izņemot GRĀMATA simbolu un reizina līnijas laimestu, iespēja sareizināt pat līdz reiz 10.

Spēles beigas

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts. Spēli var beigt nospiežot EXIT pogu.

Laimesta saņemšanas norise

Lai saņemtu laimestu, jāiziet no spēles, izmantojot pogu EXIT. Apmeklējiet sadaļu IZMAKSA un norādiet izmaksājamo laimesta summu, ko vēlaties pārskaitīt uz Jūsu bankas kontu.

Pretenziju izskatīšanas kārtība

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, 30 dienu laikā no pretenziju rašanās brīža ir tiesības tās iesniegt azartspēles organizētājam izmantojot e-pastu support@feniksscasino.lv vai zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 67301090. Pretenziju azartspēļu organizētājs izskata 3 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža un paziņo savu atbildi iespējami ātrākā laikā personiski sazinoties ar pieteicēju telefoniski vai pa e-pastu.

Līdzīgas spēles Cleopatra Queen Of Slots™

5 Line Mystery™

5 Line Mystery™

African Simba™

African Simba™

Amazing Stars

Amazing Stars

American Poker II™

American Poker II™