Cat Scratch Fever™

Spēles Apraksts

Cat Scratch Fever™ - screenshot

Laipni lūgts trakākajā 70. gadu disko ballītē! Taču tajā tevi sagaidīs nevis dīdžejs, bet gan jestrākais bonusa punktu drudzis! Meties uz deju grīdas ar mūsu lielisko kaķēnu un parādi savus labākos deju soļus uz pieciem cilindriem un līdz pat 25 uzvarošajām līnijām, kuras tevi bagātīgi atalgos. Ar kripatiņu veiksmes mūsu stilīgie kaķēni parādīs nadziņus un sniegs tev solo uzvaru!

Spēlē Cat Scratch Fever™ tavs mērķis ir iegūt piecus vienādus simbolus uz uzvarošās līnijas. Parastajā spēlē uzvarošās kombinācijas stiepjas no kreisās uz labo pusi pāri aktīvām uzvarošajām līnijām. Lai uzvarētu, simboliem jāatrodas līdzās un starp tiem nedrīkst būt citu simbolu.

Spēles veids „Video slot machine”. 5 cilindri un 25 spēles līnijas.

Spēles laimesta procents svārstās: no 92 % līdz 98 %.

Azartspēļu izmantojamie maksāšanas līdzekļi

Naudu spēlē var iemaksāt izmantojot lapas augšpusē redzamo pogu PAPILDINĀT, kur tiek piedāvātas dažādas maksājumu metodes. Sākumā summa nonāk jūsu spēļu kontā, no kura var veikt iemaksu spēlē.

Viena kredītpunkta vērtība: EUR 0,01
Minimālā likme vienai spēles līnijai: EUR 0,01
Maksimālā likme vienai spēles līnijai: EUR 0,40
Maksimālais laimests pamatspēlē: EUR 5 000
Maksimālais minēšanas (GAMBLE) laimests: EUR 10 000

Spēles norises apraksts

  1. Aktīvo spēles līniju izvēle. Spēlē vienmēr ir aktīvas visas 20 līnijas.

  2. Likmes summas izvēle. Ar „+” vai „–” pogu palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles līniju zem nosaukuma BET/LINE
    Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt pirms spēles uzsākšanas.
    Zem BET redzama kopējā gājiena likme.

  3. Cilindru aktivizēšana. Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež START vai AUTOPLAY poga un cilindri sāk griezties.

  4. Cilindru apstāšanās. Pēc 1-5 sekundēm, cilindri apstājas automātiski vai nospiežot START pogu.

  5. Laimests. Laimestu plāns parādīts zem pogas PAYTABLE. Laimējošo simbolu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi. Visi laimesti ir tikai uz izvēlētām līnijām, izņemot „SCATTER” simbolu, kurš attēlots kā „ZVAIGZNE”. Ja cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu. Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas. Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem. Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā LAST WIN un uz iegūtā laimesta līnijas. Tekošo spēles atlikumu var redzēt uz ekrāna logā CREDIT.

Spēles papildiezīmes

Ar AUTOPLAY taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku interakstīvā spēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar AUTOPLAY taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts. Simbols “WILD” aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot simbolu „BONUS”. Ja kādā no spēles gājieniem ar vienādiem simoliem tiek aizpildīti kādi 2 no cilindriem 1; 2 un 3 , tad tiek spēlēta skrāpēšanas spēle kurā animācijas veidā tiek skrāpēts šis 1 cilindrs kurā nebija šie vienādie simboli un cilindrs aizpildas ar citiem simboliem – iespējams tādiem pašiem simboliem kā uz iepriekšējiem 2 cilindriem, tādējādi palielinot izredzes gūt laimestu.

Laimesta divkāršošana

Pēc laimesta pamatspēlē spēlētājs var mēģināt divkāršot iegūto laimestu nospiežot GAMBLE taustiņu. Jāmēģina atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Maksimāli pieļaujamās minēšanas reizes ir 5, bez summas ierobežojuma. Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš RED, bet ja melno, tad jānospiež taustiņš BLACK. Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot COLLECT taustiņu, spēle tiek pārtraukta un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Papildspēles

Ja uz spēles cilindriem jebkurā vietā izkrīt vismaz 9 ”BONUS” simboli, tad spēlētājs gūst iespēju spēlēt papildspēles. Papildspēļu skaits atkarīgs no tā cik simboli „BONUS” gūti. Gūto simbolu skaits tiek dubultots un tas arī ir gūto papildspēļu skaits. Piem. 9 „Bonus” simboli x2 = 18 papildspēles.

Spēles beigas

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts. Spēli var beigt nospiežot EXIT pogu.

Laimesta saņemšanas norise

Lai saņemtu laimestu, jāiziet no spēles, izmantojot pogu EXIT. Apmeklējiet sadaļu IZMAKSA un norādiet izmaksājamo laimesta summu, ko vēlaties pārskaitīt uz Jūsu bankas kontu.

Pretenziju izskatīšanas kārtība

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, 30 dienu laikā no pretenziju rašanās brīža ir tiesības tās iesniegt azartspēles organizētājam izmantojot e-pastu support@feniksscasino.lv vai zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 67301090. Pretenziju azartspēļu organizētājs izskata 3 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža un paziņo savu atbildi iespējami ātrākā laikā personiski sazinoties ar pieteicēju telefoniski vai pa e-pastu.

Līdzīgas spēles Cat Scratch Fever™

5 Line Mystery™

5 Line Mystery™

African Simba™

African Simba™

American Poker II™

American Poker II™

Aztec Power™

Aztec Power™