African Simba™

Spēles Apraksts

African Simba™ - screenshot

Spēļu automāts African Simba™ garantē neaizmirstamu safari ar milzīgiem laimestiem un aizraujošu dzīvnieku grafikos dizainu. Sajūti Āfrikas piedzīvojumu garu un ļaujies burvībai! Ceļojumā cauri savannai tevi pavadīs Simba. Ar Simbas palīdzību vari iegūt pareizos simbolus, un daudzas papildu iespējas atvieglos tavu ceļu uz lielo laimestu.

Spēle African Simba™ notiek uz pieciem cilindriem un sniedz līdz pat 243 iespējām uzvarēt. Tavs mērķis ir iegūt piecus vienādus un pēctecīgus simbolus. Parastajā spēlē uzvarošā kombinācija tiek skaitīta no kreisās uz labo pusi visu spēles līniju garumā. Lai gūtu uzvaru, pilnīgai uzvarošajai kombinācijai jāaizņem visa spēles līnija, turklāt starp uzvarošajiem simboliem nedrīkst atrasties citi simboli. Lauvas simbols (džokers) var aizvietot jebkuru citu simbolu, izņemot izkaisīto (scatter) simbolu.

Spēles veids: „Video slot machine”. 5 spēles cilindri. Spēles laimesta kopsumma svārstās: no 92 % līdz 98 %.

Azartspēļu automātā izmantojamie maksāšanas līdzekļi:

Naudu spēlē var iemaksāt izmantojot lapas augšpusē redzamo pogu PAPILDINĀT, kur tiek piedāvātas dažādas maksājumu metodes. Sākumā summa nonāk jūsu spēļu kontā, no kura var veikt iemaksu spēlē.

Viena kredītpunkta vērtība: 0,01 EUR
Minimālā likme vienai spēles līnijai: 0,01 EUR
Maksimālā likme vienai spēles līnijai: 0.40 EUR
Maksimālais laimests pamatspēlē: 1000 EUR
Maksimālais minēšanas (GAMBLE) laimests: 10 000 EUR

Spēles norises apraksts:

  1. Aktīvo spēles cilindru izvēle. Aktīvās spēles līnijas spēlētājs izvēlas ar „+” vai „–” pogām uz ekrāna zem nosaukuma BET MULTIPLIER. „Win 3 Ways”, „Win 9 Ways”, „Win 27 Ways”, „Win 81 Ways” vai „Win 243 Ways”

  2. Likmes izvēle. Ar „+” vai „–” pogu palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles līniju zem nosaukuma BASE BET. Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt pirms spēles uzsākšanas. Zem BET redzama kopējā gājiena likme.

  3. Cilindru aktivizēšana. Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež START vai AUTOPLAY poga un cilindri sāk griezties.

  4. Cilindru apstāšanās. Pēc 1-5 sekundēm, cilindri apstājas automātiski vai nospiežot START pogu.

  5. Laimests Laimestu plāns parādīts zem pogas PAYTABLE. Laimējošo simbolu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi, izņemot brīvspēles simbolus. Visi laimesti ir tikai uz izvēlētām līnijām, izņemot brīvspēles simbolu. Ja cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu. Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas. Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem. Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā LAST WIN un uz iegūtā laimesta līnijas. Tekošo spēles atlikumu var redzēt uz ekrāna logā CREDIT.

Spēles papildiezīmes:

Ar AUTOPLAY taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku azartspēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar AUTOPLAY taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts. AUTOPLAY darbības laikā ir iespēja ātrāk apturēt cilindrus nospiežot taustiņu START. Ja uz jebkura cilindra izkrīt simbols LAUVA, tas aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot simbolu SCATTER uz kura attēlots KALNS.

Papildspēles:

Ja spēlētājs gūst 3 „SCATTER” simbolus, tad viņš gūst iespēju spēlēt 12 brīvās spēles. Brīvo spēļu laikā, ja atkārtojas 3 „SCATTER” simboli, tad spēlētājs iegūst papildus 12 brīvās spēles. Papildspēles var atkārtoties. Brīvo spēļu laikā visi laimesti trīskāršojas. Papildspēles notiek ar spēles likmi un līniju skaitu kāds bijis iepriekš.

Laimesta divkāršošana:

Pēc laimesta pamatspēlē un brīvspēlē spēlētājs var mēģināt divkāršot iegūto laimestu, nospiežot GAMBLE taustiņu. Jāmēģina atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Maksimāli pieļaujamās minēšanas reizes ir 5, bez summas ierobežojuma. Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš RED, bet, ja melno, tad jānospiež taustiņš BLACK. Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot COLLECT taustiņu, spēle tiek pārtraukta, un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Spēles beigas:

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts. Spēli var beigt, nospiežot EXIT pogu.

Laimesta saņemšanas norise

Lai saņemtu laimestu, jāiziet no spēles, izmantojot pogu EXIT. Apmeklējiet sadaļu IZMAKSA un norādiet izmaksājamo laimesta summu, ko vēlaties pārskaitīt uz Jūsu bankas kontu.

Pretenziju izskatīšanas kārtība

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, 30 dienu laikā no pretenziju rašanās brīža ir tiesības tās iesniegt azartspēles organizētājam izmantojot e-pastu support@feniksscasino.lv vai zvanot uz klientu atbalsta tālruni +371 67301090. Pretenziju azartspēļu organizētājs izskata 3 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža un paziņo savu atbildi iespējami ātrākā laikā personiski sazinoties ar pieteicēju telefoniski vai pa e-pastu.

Līdzīgas spēles African Simba™

5 Line Mystery™

5 Line Mystery™

Amazing Stars

Amazing Stars

American Poker II™

American Poker II™

Aztec Power™

Aztec Power™